ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 9:49 น. 9.5k

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เตรียมความพร้อมก่อนยื่นแบบภาษีปี 2565 มาเช็คดูกันว่า สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและได้เท่าไร รวบรวมไว้ให้แล้ว

ใกล้สิ้นปีก็จะเข้าสู่ช่วงการยื่นแบบเสียภาษี ผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 ต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป  และใกล้สิ้นปีก็จะใกล้สิ้นสุดการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเช่นกัน 

 

"ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล" จึงได้รวบรวมสิทธิในการลดหย่อนภาษีปี 2564 สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและได้เท่าไร  อย่างน้อยในช่วงเวลาที่เหลือ 1 เดือน ก็ยังสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อประหยัดภาษี และเตรียมพร้อมก่อนการยื่นภาษีในปี 2565  ซึ่งได้รวบรวมครบให้แล้วที่นี่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

 

1.ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท   

2.ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท (คู่สมรสต้องไม่มีรายได้ )

3.ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาทต่อคน

 

 •  จะต้องเป็นบุตรโดยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรืออายุ 20 ปี - 25 ปีและกำลังศึกษาอยู่  ในกรณีที่บุตรอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป แต่มีสถานะเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถก็สามารถลดหย่อนภาษีได้  และในกรณีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท
 • หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน
 • หากเป็นบุตรบุญธรรมสามารถลดหย่อนได้เพียง 3 คนเท่านั้น
 • หากบุตรตามกฎหมายเกิน 3 คนไม่สามารถนำบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนได้
 •  หากจะนำทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมมาลดหย่อน ให้นำบุตรตามกฎหมายมาลดหย่อนก่อน 

4.ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง สำหรับเด็กแฝดลดหย่อนได้แค่ 60,000 บาท เพราะถือเป็นการตังครรภ์ครั้งเดียว
   

 • สามี - ภรรยาจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ใช้สิทธิลดหย่อนนี้
 • หากยื่นภาษีและเสียภาษีร่วมกัน ผู้ที่ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 60,000 บาท
 • หากนำไปรวมกับสิทธิการเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ต้องไม่เกิน 60,000 บาท

 

เงื่อนไข : หักตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัด ค่าพักฟื้นในโรงพยาบาล

 

5.ค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท โดยบิดามารดาจะต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

 

6.ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน
         

เงื่อนไข : ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และผู้มีรายได้จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่


 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน

 

ลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน

 

1.เงินส่งสมทบประกันสังคม สำหรับในปี 2564 นี้ สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 5,100 บาท จากเดิมที่ลดหย่อนได้สูงสุด 9,000 บาท ( เนื่องจากปี 2564 มีการปรับลดเงินนำส่งสมทบประกันสังคม เพื่อลดภาระในช่วงโควิด-19 ถึง 3 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม เหลือ 3% ,รอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เหลือ 0.5% และรอบเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน เหลือ 2.5% ) 

 

2.ประกันชีวิต ประกันแบบสะสมทรัพย์ และประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
       

เงื่อนไข :

 • ประกันสุขภาพ ต้องไม่เกิน 25,000 บาท
 • เป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย

 

3.ประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

เงื่อนไข :

 

 • บิดา – มารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่หักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท  ไม่จำเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

4.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
         

เงื่อนไข :

 

 • ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 • เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
 • จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 


ลดหย่อนภาษีกลุ่มการลงทุน 

 

( ข้อ 1- 5 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ) ประกอบด้วย 

 

 • 1.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
 • 2.กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี  ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • 4.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท
 • 5.เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

ค่าลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัย

 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย  ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค

 

1.เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี

 

2.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ  หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง  แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

 

3.เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง นำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

 

ที่มา :  กรมสรรพากร , สำนักงานประกันสังคม
 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง