KBANKขยายสิทธิ์เออรี่รีไทร์ พร้อมแจกคนละ 1 หมื่นสู้โควิด

29 ต.ค. 2564 | 16:12 น.

กสิกรไทย ขยายสิทธิ์เออรี่รี่ไทร์ เปิดให้พนักงานยื่นเกษียณโดยสมัครใจ 8-30 พ.ย. 64 และมีผลพ้นสภาพพนักงาน 1 ม.ค.65 พร้อมให้เงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด คนละ 10,000 บาท

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศโครงการขยายสิทธิ์เกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นการเฉพาะคราว สำหรับพนักงานที่มีอายุ 50-55 ปี และมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ ของธนาคาร ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่โครงการร่วมใจจาก แต่เป็นการขยายสิทธิ์เพิ่มเติมเฉพาะคราวจากโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ซึ่งเป็นสวัสดิการเดิมที่ธนาคารมีให้แก่พนักงานที่มีอายุ 55-60 ปีเป็นปกติอยู่แล้ว

 

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินค่าชดเชยเกษียณอายุเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมค่าครองชีพ คูณด้วยจำนวนปีของอายุงาน  และมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสประจำปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดให้พนักงานที่สนใจยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลพ้นจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายในการเลิกจ้างพนักงาน (Layoff) ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อครอบครัวพนักงานและสังคม  การขยายสิทธิ์สวัสดิการครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเฉพาะคราว เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีความประสงค์จะขอเกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ให้มีเงินเป็นสวัสดิการสำหรับใช้จ่ายหรือเป็นทุนสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ จึงต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และผู้ที่จะได้รับอนุมัติจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งตัวพนักงานและธนาคารเท่านั้น และไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายจำนวนพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

KBANKขยายสิทธิ์เออรี่รีไทร์ พร้อมแจกคนละ 1 หมื่นสู้โควิด

 

 

จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด ให้พนักงานคนละ 10,000 บาท

 

นอกจากนั้น ธนาคารกสิกรไทยยังช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งพนักงานที่อยู่แนวหน้าที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดในการให้บริการลูกค้า หรืออยู่ในส่วนสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังเพื่อร่วมช่วยบริหารจัดการให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้เป็นปกติ

KBANKขยายสิทธิ์เออรี่รีไทร์ พร้อมแจกคนละ 1 หมื่นสู้โควิด

ธนาคารจึงเห็นสมควรมอบเงินพิเศษที่เรียกว่า “เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด” จำนวนเงินคนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่พนักงานทุกคนของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคาร (K-Companies, กลุ่มบริษัท KBTG) และบริษัทให้บริการสนับสนุนงานแก่ธนาคาร (P-Companies) ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่จ่ายเงิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564