ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 ล้านบาท ฟื้นการลงทุน

27 ก.ย. 2564 เวลา 4:09 น. 731

ธ.ก.ส. หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมฟื้นเศรษฐกิจ จัดสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยาและกทม. ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน-โครงการพัฒนา หวังกระตุ้นให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน สร้างงานในพื้นที่ หนุนแรงงานคืนถิ่น

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตของ GDP ภายในประเทศที่ลดต่ำลงอันเนื่องจากการลงทุนในภาคเอกชนชะลอตัว ดังนั้น เพื่อให้องค์กรภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงลดปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานคืนถิ่น ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้และยังเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคม ธ.ก.ส. จึงได้จัดท่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อน่าไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ อัตราดอกเบี้ย MLR – ไม่เกิน 2.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 4.875 ต่อปี) ทั้งนี้เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารก่าหนด

ส่าหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดยน่าสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุน อาทิการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์โรงสีข้าวชุมชน ตลาดจ่าหน่ายสินค้า การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝึกงานในด้านการส่งเสริมอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ การสร้างสนามกีฬาสวนสาธารณะ ศูนย์การแพทย์ชุมชน การเสริมสร้างการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงความต้องการทางด้านการแพทย์การจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ่าเป็น เป็นต้น

ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 ล้านบาท ฟื้นการลงทุน

 

ทั้งนี้อปท.จะต้องด่าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา อปท. และมีการตั้งงบประมาณเพื่อช่าระหนี้คืนแก่ธนาคาร

วงเงินกู้ : ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินกู้โดยวิเคราะห์จากแผนการด่าเนินงาน งบการเงิน ระดับขีดความสามารถในการก่อหนี้ของ อปท. แต่ละแห่ง ซึ่งกำหนดจากความสามารถในการจัดเก็บรายได้และรายได้จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง

ในส่วนการช่าระคืน : 

  • กรณีเป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่าย ช่าระคืนไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน
  • กรณีเป็นค่าลงทุน ช่าระคืนรายงวด ไม่เกิน10 ปี(ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดท่างบประมาณรายจ่ายผูกพันของอปท.)

ทั้งนี้อปท.ที่มีความสนใจและต้องการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง