"ศิริธัช โรจนพฤกษ์"  ควักซื้อหุ้น EE   67.8 ล้านหุ้น 

27 มี.ค. 2563 เวลา 1:13 น. 2.1k

"ศิริธัช โรจนพฤกษ์" ซื้อหุ้น EE 67.8 ล้านหุ้น ถือหุ้นปัจจุบัน  20.2492% สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งเป็นรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE โดย นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 67,800,000 หุ้น สัดส่วน 2.4388% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 562,928,400 หุ้น สัดส่วน 20.2492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.4388% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 20.2492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง