svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สอนน้องรักษ์น้ำปี 4 

25 มิถุนายน 2565

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สานต่อโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 ปลูกจิตสำนึกและสร้างองค์ความรู้เด็กไทย ใส่ใจทรัพยากรน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

“เพียงจิต ศรีประสาธน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตร “กล่องวิเศษ” กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภาครัฐ

 

เดินหน้าโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นให้เยาวชนไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) ซึ่งเป็นการนำหลักในการดำเนินธุรกิจของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค  “มิซุ โตะ อิคิรุ” หรือ “การอยู่ร่วมกับน้ำ” มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม


ในปีนี้ กิจกรรมหลักในโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” มี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสระบุรี จังหวัดละ 15 โรงเรียน รวม 45 โรงเรียน 

2. โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ คัดเลือก 1 โรงเรียนในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย รวม 3 โรงเรียน เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของโรงเรียน ใน 4 มิติ ได้แก่ นโยบายการมีส่วนร่วมของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการขยายผลสู่ชุมชน 

 

และ 3. การประกวดการออกแบบหลักสูตรการสอนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเชิงสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รวมถึงคณะอื่นๆ ที่สนใจ ได้สร้างสรรค์หลักสูตรการสอนสำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำในรูปแบบใหม่ ให้เข้าใจง่ายและสนุกสนาน พร้อมเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำ
 

ส่วนภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยทุกๆ กิจกรรมจะมีการถ่ายทอด “ความรู้” สอดแทรกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environment Citizen) โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไว้ด้วยตลอด

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,794 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565