svasdssvasds

CPAC เดินกลยุทธ์ ESG นำนวัตกรรมบริหารน้ำชุมชน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 ก.พ. 2565 เวลา 9:40 น.

CPAC เดินหน้ากลยุทธ์ ESG จับมือ กรมทรัพยากรน้ำ ศึกษานวัตกรรมโซลูชันการบริหารจัดการน้ำ ช่วยชุมชนฝ่าวิกฤตภัยแล้งมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซี เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ กรมทรัพยากรน้ำ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ เพื่อร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านนวัตกรรมโซลูชันเพื่อการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างในการบริหารจัดการน้ำ

CPAC เดินกลยุทธ์ ESG นำนวัตกรรมบริหารน้ำชุมชน

นวัตกรรมโซลูชันด้านการบริหารจัดการน้ำภายใต้ CPAC Green Solution เน้นเทคโนโลยีการสำรวจและก่อสร้างสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำในชุมชน ผลักดันให้ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำพร้อมลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น จากการมีน้ำใช้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างความยั่งยืน ESG  (Environmental, Social and Governance) ตามแนวทางESG 4 Plus ของเอสซีจี  ได้แก่ มุ่ง Net Zero - Go Green - Lean เหลื่อมล้ำ - ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรมโปร่งใส ผ่านนวัตกรรมโซลูชันที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

 

CPAC เดินกลยุทธ์ ESG นำนวัตกรรมบริหารน้ำชุมชน

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ขานรับนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรมตลอดทั้งปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ความร่วมมือในครั้งนี้ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับความชำนาญของกรมทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการน้ำชุมชน จะช่วยต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการน้ำในชุมชนและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 

 นายสุขธวัช พัทธวรากร ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด(CPAC) ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า CPAC พร้อมสนับสนุนนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำ ผ่านการประยุกต์ใช้ 3 นวัตกรรมโซลูชันและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ 

 

  1.  CPAC Drone Solution นวัตกรรมเทคโนโลยีการสำรวจ เช่น Drone, Sonar เพื่อสำรวจ ประเมิน และวิเคราะห์ ทิศทางการไหลของน้ำผิวดิน โครงสร้างใต้ท้องน้ำ มีความแม่นยำและได้มาตรฐาน 
  2.  
  3. Building Information Modeling หรือ BIM เทคโนโลยีที่ช่วยในการออกแบบเสมือนจริง ช่วยลดระยะเวลาและลดของเสียหรือ waste ที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
  4.  
  5. Solar Pump System นวัตกรรมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการส่งน้ำระยะไกล เพื่อให้มีน้ำใช้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ CPAC พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบ เช่น การบริหารจัดการน้ำบ้านสา จ.ลำปาง โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง และเหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง พร้อมวางเป้าหมายร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำภายในปี 2567 ที่จะขยายผลด้านการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนสู่ชุมชนต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

​CPAC และกรมทรัพยากรน้ำเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขวิกฤตน้ำด้วยการเชื่อมต่อการบริหารจัดการน้ำ สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้ง Value Chain และส่งเสริมให้ชุมชน   มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรมตลอดทั้งปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด