svasdssvasds

ไทยเบฟ โชว์พลังความยั่งยืน คว้ารางวัล Gold Class จาก S&P 4 ปีซ้อน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ก.พ. 2565 เวลา 7:05 น. 229

ไทยเบฟ เผยความสำเร็จ การเป็นผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ล่าสุดคว้ารางวัล Gold Class จาก S&P Global 4 ปีซ้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต

 

ทำให้ไทยเบฟสามารถครองรางวัลสุดยอดความยั่งยืนสูงสุดในโลกระดับ Gold class ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากบริษัท S&P  ใน The Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก 

นอกจากนี้ ไทยเบฟ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) โดยจัดลำดับให้เป็นสมาชิกของ DJSI Emerging Markets Index กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 6

 

และประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 5 โดยล่าสุดได้รับการจัดอันดับ 1 Industry Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ไทยเบฟ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ที่สร้างผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทางของ ESG ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม (Environmental)  สังคม (Social) หลักธรรมาภิบาล (Good governance) มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

ไทยเบฟ ได้ริเริ่มแพลตฟอร์มการทำงานในอีกหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง อาทิ มูลนิธิพลังน้ำใจไทย มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย Thailand Supply Chain Network (TSCN) หรือภาคีเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย ฯลฯ และเป็นผู้ริเริ่มการจัดงาน Thailand Sustainability Expo (TSX) ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ที่ตอกย้ำการสร้างพลังความร่วมมือครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยเบฟได้ดำรงความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ไปพร้อมกับใส่ใจด้วยการส่งความห่วงใยและให้การช่วยเหลือสังคม พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน ให้ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง