สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

31 ธันวาคม 2564

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตรุ่งโรจน์ในปีเสือทองนี้ …..อ่านที่นี่    

ก้าวสู่ปีใหม่2565  ปีขาล (ปีเสือทอง) หลายคนคงได้ไปสวดมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตร  ไหว้พระตามวัดวาอาราต่างๆ  เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในปี2565 นี้ แต่หากใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหว้พระขอพรที่ไหน

ฐาน ละ มู” จะพาไปเที่ยว วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งเป็นวัดที่มีพระธาตุปีเกิดครบทั้ง 12นักษัตร ไปวัดเดียวได้ขอพรครบ ทุกนักษัตร เสริมความโชคดีในปีขาลนี้

 

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

  

1. พระธาตุจอมไชย

ประจำปีเกิด ระกา (พระกำลัง9)

นะโม พุทธายะ มะหามาระวิชะยะเจติยา  อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย

นะมะการานุภาเวนะ วิชะโย วิชะยา โหมิ สัพพะทา.

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมไชยมหามารวิชัยเจดีย์ประจำปีระกา การชนะตนเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่  ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมไชยนี้  ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะตลอดกาลด้วยเทอญ.

ปีระกา

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

2.พระธาตุจอมแสง

ประจำปีเปิด ขาล (พระกำลัง15)

นะโม พุทธายะ มะหาโชติเจติยา อัตตา สุทันโต ปุริสัสสะ โชติ

นะมะการานุภาเวนะ โชติปัญโญ โชติปัญญา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบุชาพระธาตุจอมแสงมหาโชติกะเจดีย์ประจำปีขาล

ผู้ฝึกตน คือ ผู้แสดงแสงสว่างทางชีวิต ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้ พระธาตุจอมแสงนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตโชติช่วง เจริญรุ่งเรือง สมปรารถตลาดกาลด้วยเทอญ

ปีขาล

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

3. พระธาตุจอมเงิน

ประจำปีเกิด เถาะ (พระกำลัง9)

 นะโม พุทธายะ มะหาระชะตะเจติยา ทะเทยยะ ปุริโส ทานัง นะมะการานุภาเวนะ มะหาโภโค มะหาโภคา มะหัทธะโน มะหัทธะนา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมเงินมหารัชดาเจดีย์ประจำปีเถาะ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ควรให้ทานแบ่งปัน  ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมเงิน ขอให้ข้าพเจ้าเพียบพร้อมด้วยมหาโลคะสมบัติ มหาทรัพย์สมบัติตลอดกาลด้วยเทอญ

ปีเถาะ

4.พระธาตุจอมยอด

ประจำปีเกิด วอก (พระกำลัง9)

นโม พุทธายะ มะหาอัคคะเจติยา อัคโค พุทโธ โลเก  อัคโค ธัมโม โลเก สังโฆ โลเก นะมะการานุภาเวนะ อัคคัปปัตโต อัคคัปปัตตา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมยอด มหาอัครเจดีย์ ประจำปีวอก   พระธุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเลิศสูงสุดในโลกทั้ง3 ด้วยอนุภาพแห่งการกราบไหว้ พระธาตุจอมยอดนี้  ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความเป็นเลิศในยศ  ตำแหน่ง หน้าที่การงาน  ประสบความสำเร็จดั่งปรารถนาตลอดกาลเทอญ

ปีวอก

5.พระธาตุจอมดำ

ประจำปีเกิด มะโรง (พระกำลัง10)

  นะโม พุทธายะ  มะหาสุวัณณเจติยา ปูชา จะ  ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะนัง นะมะการานุภาเวนะ  อะโรโค อะโรโค  นิททุโข นิททุขา สุขิโต สุขิตา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมดำ มหาสุวรรณเจดีย์ประจำปีมะโรง การบูชาสิ่งที่ควรบูชา  การบูชาผู้ที่ควรบูชา  เป็นสิ่งมงคลสูงสุด ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมคำนี้  ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย ไร้ทุกข์ ประสบสุขตลอดกาลนานเทอญ

ปีมะโรง

6. พระธาตุจอมธรรม

ประจำปีเกิด กุน (พระกำลัง17)

นะโม พุทธายะ  มะหาธัมมะเจติยา   ทะทะโต ปุญญัง ปะวัฑฒะติ นะมะการานุภาเวนะ อิทัง เม ปุญญัง  นิพพานะปัจจะโย  โหตุ

 ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมธรรมมหาเจดีย์ประจำปีกุน  บุญขอผู้ให้ย่อมเจริญ ด้วยอานภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมธรรมและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงเป็นพลังอำนาจเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

ปีกุน

7.พระธาตุจอมเพชร

ประจำปีเกิด ชวด (พระกำลัง19)

นะโม พุทธายะ มะหาปะระมะวะชิระธาตุเจติยา  ธัมโม  หะเว รักขะติ  ธัมมะจาริง มะหาปะระมะวะชิระธาตุยา อานุภาโว มัง รักขุตุ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา พระธาตุจอมเพชร มหาบรมวิเชียรสารีริกธาตุ เจดีย์ประจำปีชวดธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติดีมีศีลธรรม ขออานุภาพแห่งพระบรมพระธาตจอมเพชรนี้ จงรักษาข้าพเจ้าให้อยู่ดีมีสุข หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ

ปีชวด

8. พระธาตุจอมตื้อ

ประจำปีเกิด มะเมีย (พระกำลัง10)

 นะโม พุทธายะ มะหาละพะเจติยา  อิมานิ ปัญจะพะลานิ  สัทธาพะลัง วิริยะพะลัง สะติพะลัง  สะมาธิพะลัง ปัญญสพะลัง  นะมะการานุภาเวนะ อะติพะโล อะติพะโล โหมิ สัพพะทา

 ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมตื้อมหาพละเจดีย์ปีระจำปีมะเมีย   กำลัง5 ประการนี้คือ  สัทธา ความเชื่อมั่น วิริยะ ความขยัย สติ ความมีสติ  สมาธิและปัญญา ความเชื่อมั่น ความรู้ ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุนี้ ขอห้ข้าพเจ้ามีกำลังอย่างยิ่งทั้งใสนทางธรรมและทางโลก ทำให้เกิดโชคชัย ลาภทวีพูนตลอดกาลนานเทอญ

ปีมะเมีย

9.พระธาตุจอมแก้ว 

ประจำปีเกิด ฉลู(พระกำลัง 9)

นะโม พุทธายะ มะหาระตะเจติยา  ปัญญา นะรานัง ระตะนัง   

นะมะการานุภาเวนะ ปัญญาธะโร ปัญญาธะรา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมแก้ว มหารัตนเจดีย์ ประจำปีฉลู ปัญญาเป็นรัตนะของนรชนคนทั้งหลาย ด้สยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมแก้วนี้ ขอให้พระรัตนตรัยคุ้มภัยอันตราย ขอให้รัตนะทรัพย์สมบัติพลันสำเร็จ ขอมห้ข้าพเจ้าทรงไว้ซึ่งปัญญาตลอดกาลนานเทอญ

ปีฉลู

 

10.พระธาตุจอมแจ้ง

ประจำปีเกิด มะแม (พระกำลัง19)

นะโม พุทธายะ มะหาโอภาสเจติยา โอภาโส โลเก สัทธัมโม นะมะการานุภาเวนะ อัสสะมิง โลเก ปะรัมหิ จะ โอภาสะธัมโม  โอภาสสะธัมมา โหมิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมแจ้งมหาโอภาสะเจดีย์ประจำปีมะแม  พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างในโลกนี้  ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจองแจ้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตแสงสว่างสดใส ไร้อุปสรรคปัญหาใดๆทั้งใสโลกนี้และโลกหน้าตลอดกาลเทอญ

ปีมะแม

11.พระธาตุจอมดวง

ประจำปีเกิด จอ (พระกำลัง9)

นะโม พุทธายะ มะหาสุชาตะเจติยา พุทธะสาสะนัง อุตตะมัง พุทธะวะจะนัง  มังคะลัง นะมะการานุภาเวนะ มะมะ ชีวิตัสสะ สิริมังคะลัง โหตุ สัพพะทา

 ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมดวง มหาสุชาตะเจดีย์ประจำปีจอ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด เป็นมงคลสูงสุดด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมดวง ขอให้ความเป็นสิริมงคลบังเกิดมีแก่ชีวิตข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ

ปีจอ

12.พระธาตุจอมโกฎิ

ประจำปีเกิด มะเส็ง (พระกำลัง10)

นะโม พุทธายะ เทวะตาหิ  มะหาอัคคะเจติยา จิตตะคุตโต เสฎโฐ อัตตะคุตโต อัคโค  นะมะการานุภาเวนะ เทวา ภะเยหิ อารักขัง คัณหันตุ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระธาตุจอมโกฎิ มหาอัครเจดีย์ประจำปีมะเส็ง อันเหล่าเทพยดาทั้งหลายคุ้มครองไว้ ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้พระธาตุจอมโกฎิ ขอเหล่าเทพยะดาทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าให้รอดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง

มะเส็ง

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่

สายมู พาไหว้พระธาตุปีเกิด 12 นักษัตร อ่านที่นี่