9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

08 ส.ค. 2566 | 08:04 น.

เปิด 9 บทสวดมนต์สุดขลัง ที่สายมูเตลูต้องสวดเสริมพลังชีวิตให้รุ่งโรจน์สุดปัง ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองปลอดภัยตลอดปี2566

ผ่านไปแล้วครึ่งปี สำหรับปี2566 หลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด วิกฤติเศรษฐกิจ สงครามระหว่างประเทศ นับว่าหนักหนาในปีนี้ 

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

  “ฐาน ละ มู” ได้รวบรวม9 บทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคล ความปัง ความรุ่งโรจน์ ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางปัญหาต่างให้รอดปลอดภัยทั้งปีนี้และตลอดไป

 

 

บทที่ 1 คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

 • อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 3 นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 4 สมาทานศีล 5

 • ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 5 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง)

บทพระพุทธคุณ

 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
 • วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
 • อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา
 • เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

 • สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
 • สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
 • โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 6 บทมงคลสูตร(ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

 • เอวัมเม สุตัง ฯ
 • เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
 • อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา
 • อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา
 • เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา
 • เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
 • อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา
 • เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
 • ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
 • พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง
 • อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง
 • อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
 • ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
 • อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
 • สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
 • อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
 • อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
 • อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
 • กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
 • กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
 • นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
 • อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
 • สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 7 บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

 • โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
 • วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
 • สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา
 • มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา
 • สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ
 • เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
 • คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
 • เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
 • เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
 • จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง
 • สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ
 • ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
 • มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 8 บทพุทธชัยมงคลคาถา (ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

 • พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
 • ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
 • เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
 • อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
 • สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
 • ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
 • อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
 • ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
 • หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทที่ 9 บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

 • อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
 • อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
 • อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
 • อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566

บทแผ่เมตตาทั่วไป

 

 • สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
 • อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
 • อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
 • อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

 • อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
 • อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
 • อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข
 • อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 • อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 • อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 • อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
 • ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข 

9 บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตโชคดีตลอดปี2566