"สุวรรณภูมิ" คว้าใบรับรองสนามบินเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก ปี 2564

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 6:13 น. 41

สนามบินสุวรรณภูมิ เฉียบ ได้รับใบรับรองสนามบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก ประจำปี 2564 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ในระดับดีมาก ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้ประกอบการท่าอากาศยานที่มีศักยภาพบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทางการบินอย่างยั่งยืน 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจุดเด่นด้านการออกแบบอาคารผู้โดยสารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง การรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

แท็กที่เกี่ยวข้อง