ไทยเบฟ ผนึกภาคีความยั่งยืน เดินหน้าจัดงาน TSX 2021

30 ก.ย. 2564 เวลา 13:38 น. 255

ไทยเบฟ ร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืน เดินหน้างาน “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” แพลตฟอร์มของพลังร่วมขององค์กรด้านความยั่งยืน ปีที่ 2 รูปแบบ Virtual Expo ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเบฟ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และยังสอดคล้องตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่ง ‘สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต’ 

ไทยเบฟ ผนึกภาคีความยั่งยืน เดินหน้าจัดงาน TSX 2021

ในสถานการณ์ COVID-19 ไทยเบฟ และภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านความยั่งยืน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน Thailand Sustainability Expo สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง (virtual) โดยในงาน นอกจากการเสวนาด้านความยั่งยืนแล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลกออกแสดง รวมถึงมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านความยั่งยืน ให้กับนักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้ อาทิ TSX Hackathon และ Waste Hero Award 

ด้าน ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบูรณาการตามกรอบ SDGs 

GC ตระหนักว่าบทบาทในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ และต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงได้ริเริ่ม “YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม” ภายใต้แนวคิด ยูเทิร์นเริ่มต้นที่ยู ที่นำการบริหารจัดการขยะครบวงจร ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ โดยที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ GC ยังมีเป้าหมายในการยกระดับสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน โดยมีแผนงานที่ชัดเจนในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี 2050 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส 

ไทยเบฟ ผนึกภาคีความยั่งยืน เดินหน้าจัดงาน TSX 2021

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทั้ง Value chain เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้า เข้ามามีส่วนร่วมในความมุ่งมั่นนี้ด้วยกัน ในฐานะพลเมืองโลก GC ต้องการส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป และแน่นอนว่า GC ไม่สามารถทำด้วยตัวคนเดียวได้ ทุกคนต้องหันหน้ามาร่วมมือกัน Together to Net Zero ซึ่งทั้งหมดได้ถูกจัดแสดงไว้ใน GC Virtual Exhibition ภายใต้ธีม ESG: the Path to Sustainability  


ในมิติการดูแลสังคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 GC ได้เร่งช่วยเหลือสังคมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินโครงการ ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศชาติ และประชาชน อาทิ โครงการล้านความห่วงใย ที่ส่งมอบชุด PE Gown ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไปแล้ว 4 ล้านชุด 

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งภายในงานมีโซน TSX Market Place ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่สแนคบาร์ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและสุขอนามัย LUFFALA ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักน้ำนมข้าว ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหู และแกงหมูชะมวง ผลิตโดยศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เป็นต้น 

GC มีแนวคิดว่า ความยั่งยืน ต้องยั่งยืนได้ในทุกสภาวะ ซึ่งการจัดงาน TSX 2021 นี้ นับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย แม้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และในครั้งนี้ยิ่งพิเศษคือ เป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกในอาเซียน ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่เข้าชมงานนี้ทุกท่าน จะได้ทั้งแนวคิดและแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยนได้ตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนในการที่จะ ‘สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลของเรา’ หรือ Healthy Living, Healthy Oceans เพื่อสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจควบคู่กันไป โดยการทำงานผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ทั้งในด้านการดูแลห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงที่ถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ดูแลความปลอดภัย และสิทธิแรงงาน ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคมไปพร้อมกัน 

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการทำ Blue financing หรือการเงินเพื่อความยั่งยืน ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 และเป็นส่วนหนึ่งของภาคีภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนได้เห็นภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมของเราได้มากยิ่งขึ้น

ไทยเบฟ ผนึกภาคีความยั่งยืน เดินหน้าจัดงาน TSX 2021

สำหรับงานนี้ ไทยเบฟ ตอกย้ำแนวคิด “Water of Life น้ำแห่งชีวิต” เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่อให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social และ Governance) เป็นแกนในการขับเคลื่อน ส่งผลให้ทุกๆ โครงการสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยจะนำเสนอเรื่องราวผ่านเสียงสะท้อนจากบุคคลที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตจากโครงการต่างๆ อาทิ “โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาวและโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม” “บ้านห้วยขาบ” “PHUKET MODEL” และโครงการที่มีกรอบความร่วมมือและวัดผลได้อย่างชัดเจน ที่ขาดไม่ได้ คือร่วมตื่นตาตื่นใจที่สุด เมื่อคลิกลิงค์ ไปชม Water of Life Experience 360° Virtual Tour จากไทยเบฟ

สำหรับภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืน พันธมิตรที่เป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับโลกของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Word Industry leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และอีกหลายองค์กรชั้นนำในเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)

Thailand Sustainability Expo 2021 มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ผ่าน www.tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com โดยในงานแบ่งเป็น 7 โซนหลัก ดังนี้

  1. โซน TSX Town Hall  เป็นเวทีสำหรับ พิธีเปิด-ปิดงาน และการมอบรางวัลกับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ 
  2. Innovation Pavilion จุดไฮไลท์ รวบรวมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจากทั่วมุมโลก อาทิ SEA BIN  (เครื่องดูดขยะทะเล) PAVEGEN (แผ่นปูพื้นสร้างพลังงาน) และอาหารจากอากาศ (AIR-PROTEIN) เข้าชมนิทรรศการได้แบบ 360 องศา เรียนรู้เรื่องราวทางแก้ไขปัญหาเพื่อโลก และสนุกกับเกมมากมาย แบ่งเป็น 3 โดมสำคัญคือ “เปลี่ยนขยะเป็นคุณค่า” “แปลงเป็นพลังงานสะอาด” “ปรับชีวิตสู่สมดุล” 
  3. โซน Corporate Pavilion เป็นการรวบรวมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภาคีเครือข่าย นอกจากบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยแล้ว ยังมีการโชว์นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา และมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย โดยจำลองบรรยากาศให้เหมือนเดินชมนิทรรศการอยู่ในสวนร่มรื่น เป็นกันเอง
  4. โซน Marketplace เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของธุรกิจรายย่อยมากกว่า 100 ร้านค้าที่มานำเสนอสินค้าหรือแนวคิดด้านการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสามารถซื้อขายได้จริง แนวสินค้ามี 3 ธีม ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
  5. โซน Art for Sustainability  โซนโชว์งานศิลปะ อาทิ งานศิลปะสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก Bangkok Art Biennale ภาพถ่ายที่สะท้อน Sustainability จากสมาคมถ่ายภาพฯ และกิจกรรม Art Community จากแบรนด์ SangSom
  6. โซน Main Stage ร่วมฟังไอเดีย ตัวอย่างการลงมือทำ การแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จจากวิทยากรมากกว่า 50 ชีวิตที่จะมาให้ความรู้เรื่องความยั่งยืน และพบกับทอล์คสร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรชั้นนำ และ เหล่า influencers รักษ์โลกและทำเพื่อสังคมอย่างจริงจัง
  7. C asean เรียนรู้ข้อมูลของ ซี อาเซียนองค์กรสำคัญที่จัดงาน TSX และเป็นจุดแลกแต้ม TSX Shaper Points 

ทุกโซนสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมสะสมแต้ม TSX Shaper Points เพื่อแลกรับส่วนลดร้านค้าในงาน และรางวัลสุดประทับใจ (จำนวนจำกัด) TSX2021 งานเดียวที่ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับคำตอบเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น เป็น แพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนแบบออนไลน์ที่มีภาคีเครือข่ายมากที่สุด และเป็นเวทีแห่งโอกาสที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เพราะมีกิจกรรมการประกวดเพื่อเชื่อมโยงเยาวชนให้ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาทางออก

แท็กที่เกี่ยวข้อง