“ซีพี ออลล์" ผลักดันหลัก "ธรรมาภิบาล" ขับเคลื่อนสายปฏิบัติการ 11 พื้นที่

30 ก.ค. 2564 เวลา 7:49 น.94

“ซีพี ออลล์” ประกาศนโยบายขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก“ธรรมาภิบาล” จากสายสำนักงานสู่สายปฏิบัติการ สร้างแนวร่วมนำองค์กรสู่ความยั่งยืน พร้อมจัดกิจกรรม กระตุ้นสายปฏิบัติการ 11 พื้นที่ สร้างค่านิยมการทำงานแบบปราศจากคอรัปชั่น

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้าน ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อเป็นแนวทางกับสายปฏิบัติการ 11 พื้นที่ ครอบคลุมคณะทำงานด้านบุคคล บริษัทในกลุ่ม อาทิ คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และ eXta Health and Wellness ฯลฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติของนักจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ การรักงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความพร้อมต่อสู้กับปัญหา พยายามแก้ไขทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และความซื่อสัตย์สุจริต ในการดูแลและให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาองค์กร  

“ซีพี ออลล์" ผลักดันหลัก "ธรรมาภิบาล" ขับเคลื่อนสายปฏิบัติการ 11 พื้นที่

ในฐานะคณะทำงานสายปฏิบัติการ ทุกคนจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องในทุกกระบวนการทำงาน เป็นต้นแบบให้กับทีมงาน คอยชื่นชมและยกย่องคนทำดี คอยให้คำแนะนำ สร้างกำลังใจให้กับทีมงานถึงแนวทางที่ถูกที่ควร นั้นคือบทบาทหน้าที่ของพวกเราทุก ๆ คน ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี อันสอดคล้องกับ “คาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม"

ด้านนางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่  กล่าวว่า ธรรมาภิบาลจะเกิดได้ขึ้นเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน ทำให้องค์กรนั้นเกิดพลังในการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  โดย ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ซีพี ออลล์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ รวมพลังผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน และเพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อหาแนวทางป้องกันการทุจริตให้เป็นศูนย์

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวางมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน 

“ซีพี ออลล์" ผลักดันหลัก "ธรรมาภิบาล" ขับเคลื่อนสายปฏิบัติการ 11 พื้นที่

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการได้ตระหนักถึงธรรมาภิบาลในการทำงานโดยมีคณะทำงานสายปฏิบัติการ ผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อรับทราบนโยบาย เป้าหมายจากผู้บริหารระดับสูง ในการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แท็กที่เกี่ยวข้อง