เปิด26หน่วยงานรัฐ "สอบตกป้องกันทุจริต" ตะลึง 2แห่งได้ 12.50 เต็ม100คะแนน

08 ส.ค. 2565 | 06:22 น.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พบ คะแนนด้านตัวชี้วัดป้องกันทุจริต มี 26 หน่วยงานรัฐ สอบตก หนักไปกว่านั้น มีถึง 2 หน่วยงานที่ได้คะแนนแค่ 12.50 คะแนนจากเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน

อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้สำรวจข้อมูลของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงต่าง ๆ ทั้งหมดในประเทศไทย 51 แห่ง ผลการประเมิน ITA กำหนดค่าเป้าหมาย หรือค่าเฉลี่ยที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานไปได้ 

ข้อมูลการประเมินชุดนี้ ในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยมีบุคลากรภาครัฐ และประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมิน รวม 1,300,132 คน แบ่งเป็น ประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ 828,413 คน บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานอีก 417,719 คน

 

ทั้งนี้ในปี 2565 พบว่ามีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เพียง 5,855 แห่ง คิดเป็น 70.52% เท่านั้น โดยมีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,448 แห่ง หรือคิดเป็น 29.48%

 

อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะหน่วยงานรัฐ ในระดับกรมหรือเทียบเท่า พบคะแนนในภาพรวมด้วยกัน 90.48 คะแนน โดยมีหน่วยงานรัฐที่คะแนนสูงสุด 99.55 คะแนน และต่ำสุด 67.07 คะแนน 

 

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่สำคัญ นั่นคือ ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต พบว่า ในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า มีคะแนนการป้องกันทุจริตรวมอยู่ที่ 89.85 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ได้คะแนนสุงสุด 100 คะแนน และต่ำสุด 12.50 คะแนน 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำหรับหน่วยงานรัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีคะแนนสอบตก ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 85 คะแนน มีดังนี้ 

 1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 12.50 คะแนน
 2. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12.50 คะแนน
 3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 31.25 คะแนน
 4. กรมศิลปากร 37.50 คะแนน
 5. กรมสุขภาพจิต 37.50 คะแนน
 6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 37.50 คะแนน
 7. กรมการค้าภายใน 43.75 คะแนน
 8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 43.75 คะแนน
 9. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 43.75 คะแนน
 10. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 43.75 คะแนน
 11. กรมควบคุมมลพิษ 50.00 คะแนน
 12. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 50.00 คะแนน
 13. กรมโยธาธิการและผังเมือง 50.00 คะแนน
 14. กรมศุลกากร 50.00 คะแนน
 15. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 50.00 คะแนน
 16. กรมประชาสัมพันธ์ 62.50 คะแนน
 17. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 62.50 คะแนน
 18. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 68.75 คะแนน
 19. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75.00 คะแนน
 20. กรมหม่อนไหม 75.00 คะแนน
 21. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 75.00 คะแนน
 22. กรมทรัพยากรธรณี 81.25 คะแนน
 23. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 81.25 คะแนน
 24. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 81.25 คะแนน
 25. กองทัพบก 81.25 คะแนน
 26. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 81.25 คะแนน

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

 

โดย การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินการและมีการกลั่นกรองผลการประเมินตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเผยแพร่ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไป