กองทัพบก สอบตก ผลประเมิน ป.ป.ช. ได้ที่โหล่ "การป้องกันทุจริต"

02 ส.ค. 2565 | 12:35 น.

กองทัพบก สอบตก ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต ได้ที่โหล่ มีคะแนนแค่ 81.25 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดคะแนนค่าเฉลี่ยที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

โดยหนึ่งในกระทรวงขวัญใจมหาชนที่ถูกจับจ้องเป็นอย่างมากคงหนีไม่พ้น “กระทรวงกลาโหม”

 

ตามรายงาน พบข้อมูลน่าสนใจหลายอย่าง โดยข้อมูลการประเมินชุดนี้ เป็นการประเมิน จากบุคลากรภาครัฐ และประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมินถึง 1,300,132 คน 

ผลออกมาปรากฏว่า กระทรวงกลาโหม มีคะแนนรวมอยู่ที่ 94.91 คะแนน ได้ระดับ A แยกเป็นรายหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง ดังนี้ 

 • กองทัพเรือ 98.87 คะแนน
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 98.14 คะแนน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 96.83 คะแนน
 • กองทัพอากาศ 95.22 คะแนน
 • กองบัญชาการกองทัพไทย 93.96 คะแนน
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 93.96 คะแนน
 • กองทัพบก 92.63 คะแนน
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 89.69 คะแนน

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขรวมของผลประเมินจะออกมาดี และผ่านเกณฑ์ไปได้ แต่หากลงไปดูลึกถึงไส้ในแล้ว พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ตัวชี้วัดในบางด้านของกระทรวงกลาโหม ก็มีผลการประเมินที่สอบตกในตัวชี้วัดด้านสำคัญไปแบบน่าตกใจ ดังตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดในด้าน การป้องกันการทุจริต หน่วยงานที่มีคะแนน ITA โดยรวมต่ำที่สุด คือ

 • กองทัพบก 81.25 คะแนน 
 • กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ มีคะแนนเท่ากันคือ 93.75 คะแนน 
 • ส่วนที่เหลือ ทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,กองทัพเรือ,บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด,องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีคะแนนเท่ากันคือ 100 คะแนน

 

ตัวชี้วัดในด้านของการป้องกันการทุจริต หน่วยงานที่มีคะแนน ITA โดยรวมต่ำที่สุด

 

ตัวชี้วัดในด้านคุณภาพการดำเนินงาน หน่วยงานที่มีคะแนน ITA โดยรวมต่ำที่สุด คือ

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 83.05 คะแนน 
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 90.39 คะแนน 
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 91.60 คะแนน 
 • กองทัพบก 96.76 คะแนน
 • กองทัพอากาศ 98.00 คะแนน 
 • กองทัพเรือได้ 98.99 คะแนน

 

ตัวชี้วัดในด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร หน่วยงานที่มีคะแนน ITA โดยรวมต่ำที่สุด คือ

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 79.21 คะแนน 
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 83.85 คะแนน 
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 89.06 คะแนน 
 • กองทัพบก 96.11 คะแนน 
 • กองทัพอากาศ 96.53 คะแนน 
 • กองทัพเรือ 98.61 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดในด้านการปรับปรุงการทำงาน หน่วยงานที่มีคะแนน ITA โดยรวมต่ำที่สุด คือ

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 81.34 คะแนน 
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 84.85 คะแนน 
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 89.06 คะแนน 
 • กองทัพบก 95.88 คะแนน 
 • กองทัพอากาศ 96.89 คะแนน กองทัพเรือ 99.24 คะแนน