svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดชื่อ 20 หน่วยงานรัฐ สอบตก เกณฑ์ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ป.ป.ช.

02 สิงหาคม 2565

เปิดชื่อ 20 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับกรม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปดูรายชื่อกันว่า หน่วยงานไหนสอบตก ผลคะแนนไม่ถึงเป้า

จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับผลการประเมินผลส่วนราชการระดับกรม ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก

 

ข้อมูลการประเมินชุดนี้ ในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยมีบุคลากรภาครัฐ และประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมิน รวม 1,300,132 คน แบ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ 828,413 คน และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานอีก 417,719 คน

 

ผลการประเมิน ITA กำหนดค่าเป้าหมาย หรือค่าเฉลี่ยที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานไปได้ ซึ่งในปี 2565 พบว่ามีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เพียง 5,855 แห่ง คิดเป็น 70.52% เท่านั้น โดยมีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,448 แห่ง หรือคิดเป็น 29.48%

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

ทั้งนี้หากลงลึกไปในรายละเอียดตามผลประเมิน พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ ผลการประเมินของส่วนราชการระดับกรมที่ สอบตก หรือไม่ผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงานต่าง ๆ เรียงลำดับได้ดังนี้

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คะแนน 84.79
 2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คะแนน 84.79
 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คะแนน 84.69
 4. กรมศุลกากร คะแนน 84.24
 5. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คะแนน 82.87
 6. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คะแนน 82.54
 7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คะแนน 82.09
 8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คะแนน 81.56
 9. กรมควบคุมมลพิษ คะแนน 81.48
 10. กรมประชาสัมพันธ์ คะแนน 80.83 
 11. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คะแนน 79.79 
 12. กรมสุขภาพจิต คะแนน 79.42
 13. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คะแนน 78.13
 14. กรมการค้าภายใน คะแนน 78.10
 15. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร คะแนน 76.56
 16. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คะแนน 74.42
 17. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 74.19
 18. กรมศิลปากร คะแนน 73.12
 19. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คะแนน 69.13
 20. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนน 67.07

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรรมการ ป.ป.ช.

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่าแม้จะมีหน่วยงานภาครัฐที่บรรลุเป้าหมายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จนมีหน่วยงานที่มีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 1,709 หน่วยงาน

 

สำหรับผลการประเมินฯ รายกลุ่มหน่วยงานพบว่า กลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.29 คะแนน ส่วนกลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.04 คะแนน

 

เมื่อพิจารณาผลการประเมิน รายพื้นที่จังหวัด พบว่า มีจังหวัด 27 จังหวัดที่มีหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดได้ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ และมีจังหวัดที่ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด มีค่าคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกแห่ง 100% เต็ม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ของปี 2565 เทียบกับ ปี 2564 พบว่า มีจำนวนจังหวัดที่มีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพิ่มขึ้นจาก 15 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัดในปัจจุบัน