เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ

02 สิงหาคม 2565

เปิดรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่น 2565 จำนวน 286 คน นอกจากบิ๊กทหาร ตำรวจ ยังมีคนดังทั้งแวดวงราชการจากกระทรวงต่างๆ นักธุรกิจ - นักแสดงและพิธีกร

วันที่ 2 ส.ค. 65 คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติรายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 จำนวน 286 คน

 

สำหรับรายชื่อบุคคลสำคัญที่เป็นที่จับตาในรุ่นนี้มีหลายคน แบ่งเป็นบุคคลสำคัญ ทั้งจากภาคราชการทหาร พลเรือน และเอกชน ประกอบด้วย

 

ฝ่ายทหาร สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9 ราย กองบัญชาการกองทัพไทย 34 ราย กองทัพบก 35 ราย กองทัพเรือ 13 ราย กองทัพอากาศ 34 ราย

 

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี 12 คน อาทิ นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี –นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

กระทรวงการคลัง 7 ราย อาทิ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการต่างประเทศ 3 ราย อาทิ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 ราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ราย

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ราย กระทรวงคมนาคม 5 ราย อาทิ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 ราย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ รองศาสตราจารย์ ดิลก ภิยโยทัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กระทรวงพลังงาน 3 ราย กระทรวงพาณิชย์ 4 ราย กระทรวงมหาดไทย 11 ราย อาทิ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวง เป็นต้น กระทรวงยุติธรรม 2 ราย กระทรวงแรงงาน 2 ราย

 

ส่วนงานอิสระ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13 ราย อาทิ พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น สำนักงานศาลยุติธรรม 7 ราย สำนักงานอัยการสูงสุด 5 ราย

 

กรุงเทพมหานคร 1 ราย คือ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 3 ราย อาทิ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการฯ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการฯ ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต กรรมการ

 

ภาคเอกชน อาทิ นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) น.ส.ศรียุดา เอกจิตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ผู้จัดการสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแล) บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


บุคคลทั่วไป อีก 42 คน อาทิ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลงานการเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน รองประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

 

นายจักรกฤษ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด


นายเมทนี บูรณศิริ ประธานกรรมการ บริษัท นีโน่ บราเดอร์ส จำกัด
น.ส.นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด


นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น
 

เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ

เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ

เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ

เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ เปิดรายชื่อ วปอ.รุ่น65 คนเด่น-คนดัง พรึ่บ