ผ่างบประมาณ "กระทรวงศึกษาธิการ" ใช้อะไรในปี 2566 ถึงได้สูงสุด 3.25 แสนล้าน

19 มี.ค. 2565 | 02:52 น.

เปิดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกรดเอของประเทศ เอางบไปใช้อะไร หลังได้รับวงเงินสูงที่สุดกว่า 3.25 แสนล้านบาท มากกว่าทุก ๆ กระทรวง

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.74%

 

โดยหนึ่งกระทรวงที่รับงบประมาณไปมากที่สุด คือ "กระทรวงศึกษาธิการ" คิดเป็นวงเงิน 325,900 ล้านบาท 

 

สำหรับการจัดสรรงบประมาณลงไปให้กระทรวงการศึกษาธิการในครั้งนี้ แม้จะมีสัดส่วนที่ลดลงถึง 4,526 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน แต่ก็ถือเป็นวงเงินที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับงบประมาณของกระทรวงอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

อย่างไรก็ตามภายใต้งบประมาณกว่า 3.25 แสนล้านบาท ของกระทรวงศึกษาธิการ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบรายละเอียดพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ภายใต้งบประมาณมหาศาลครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมนำไปใช้ในส่วนไหนบ้าง 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำหรับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ มีด้วยกันทั้งหมด 10 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดไล่เรียงลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 

1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วงเงิน 250,936 ล้านบาท ลดลง 5,468 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 3 อันดับ คือ

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 186,203 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 36,077 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 14,499 ล้านบาท

 

2.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 48,342 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 3 อันดับ คือ

 • แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 29,142 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,535 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4,797 ล้านบาท

 

3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วงเงิน 23,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 599 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 3 อันดับ คือ

 • แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,994 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,700 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,363 ล้านบาท

 

4.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน 1,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ

 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 1,544 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 148 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงต่าง ๆ


5.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) วงเงิน 478 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 3 อันดับ คือ

 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 349 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 101 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 27 ล้านบาท

 

6.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วงเงิน 212 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ

 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 109 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 103 ล้านบาท

 

7.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วงเงิน 168 ล้านบาท ลดลง 4.35 แสนบาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 79 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ

 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 61 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 16 ล้านบาท

 

8.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วงเงิน 152 ล้านบาท ลดลง 4.33 แสนบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 3 อันดับ คือ

 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 78 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 62 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 11 ล้านบาท

 

9.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วงเงิน 123 ล้านบาท ลดลง 6.46 หมื่นบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 116 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7 ล้านบาท

 

10.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วงเงิน 108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ

 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 63 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 44 ล้านบาท