เปิดงบประมาณ ปี 2566 กระทรวงไหนได้เงินอู้ฟู่ที่สุด เช็ครายละเอียดที่นี่

16 มี.ค. 2565 | 00:05 น.

เปิดรายละเอียดงบประมาณปี 2566 หลังครม.มีมติเห็นชอบวงเงินกว่า 3.18 ล้านล้านบาท กระทรวงขนาดไหนได้เงินอู้ฟู่มากที่สุด พร้อมเปิดไทม์ไลน์ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3,185,000 ล้านบาท ตามที่ สำนักงบประมาณ เสนอไปเป็นที่เรียบร้อย

 

ภายใต้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณดังกล่าว พบว่า มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ สามารถรวบรวมได้ดังนี้ 

 

สำหรับโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ครม.อนุมัติครั้งนี้ มีวงเงินรวม 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.74% แยกเป็น รายจ่ายส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 

 1. รายจ่ายประจำ จำนวน 2,396,942.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 23,932.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.01%  
 2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ไม่มีรายการที่ตั้งเสนอตั้งงบประมาณ
 3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ไม่มีรายการที่ตั้งเสนอตั้งงบประมาณ 
 4. รายจ่ายลงทุน จำนวน 695,077.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 83,144 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.59% 
 5. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณก่อน 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

 

ขณะที่งบประมาณจำแนกตามกระทรวงต่าง ๆ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ไล่เรียงตั้งแต่มากไปหาน้อย ได้ดังต่อไปนี้

 • กระทรวงศึกษาธิการ 325,900 ล้านบาท ลดลง 4,526 ล้านบาท
 • กระทรวงมหาดไทย 325,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,065 ล้านบาท
 • กระทรวงการคลัง 285,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,627 ล้านบาท
 • กระทรวงกลาโหม 197,292 ล้านบาท ลดลง 4,373 ล้านบาท
 • กระทรวงคมนาคม 180,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,337 ล้านบาท
 • กระทรวงสาธารณสุข 156,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,379 ล้านบาท
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 126,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,214 ล้านบาท
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 124,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,301 ล้านบาท
 • กระทรวงแรงงาน 54,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,636 ล้านบาท
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,527 ล้านบาท
 • กระทรวงยุติธรรม 24,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 24,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท
 • กระทรวงการต่างประเทศ 7,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,822 ล้านบาท ลดลง 3.1 ล้านบาท
 • กระทรวงวัฒนธรรม 6,748 ล้านบาท ลดลง 245 ล้านบาท
 • กระทรวงพาณิชย์ 6,489 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท
 • กระทรวงอุตสาหกรรม 4,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท
 • กระทรวงพลังงาน 2,707 ล้านบาท ลดลง 5 หมื่นบาท
 • สำนักนายกรัฐมนตรี 32,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 464 ล้านบาท
 • งบกลาง (12 รายการ) 590,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,060 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากแยกเป็นยุทธศาสตร์ แบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 296,003 ล้านบาท
 • ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 396,131 ล้านบาท
 • ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 549,508 ล้านบาท
 • ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 759,861 ล้านบาท
 • ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 122,964 ล้านบาท
 • ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 658,012 ล้านบาท
 • รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 402,518 ล้านบาท

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยงานรับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนจัดทำงบประมาณ ดังนี้

 • เดือนมีนาคม 2565 เป็นขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 
 • เดือนเมษายน 2565 เปิดรับฟังความคิดเห็น รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงประมาณฯ พ.ศ.2566 และเอกสารประกอบ 
 • เดือนพฤษภาคม 2565 เสนอร่างพระราชบัญญัติงประมาณฯ พ.ศ.2566 ให้ ครม.พิจารณาก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรต่อไป