"สมศักดิ์" สั่งลุย พ.ร.บ.ระบบสุขภาพดิจิทัล ป้องกันข้อมูล สาธารณสุข

21 พ.ค. 2567 | 10:00 น.

"สมศักดิ์" รมว.สธ. สั่งลุยเดินหน้า พ.ร.บ.ระบบสุขภาพดิจิทัล ป้องกันความปลอดภัยข้อมูลสาธารณสุข สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพดิจิทัล รองรับนโยบายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

21 พฤษภาคม 2567 นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า วันนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ได้เน้นย้ำเรื่องสำคัญ คือ การขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญเพื่อให้ออกมาบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพดิจิตอล และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดรับกับการทำงานตามนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง "มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลภาครัฐในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล พ.ศ.2567" (telemedicine) ที่ต้องออกมาอย่างรัดกุมและปลอดภัยต่อประชาชนให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์สำคัญของร่างนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ในการร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน พัฒนาทักษะดิจิทัลด้านสุขภาพของประชาชน

ที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและยั่งยืน 

นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง

นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้มีการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพดิจิทัลในประเทศไทยและต่างประทศ รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและการเก็บข้อมูลสุขภาพ

นอกจากนี้ยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งปันข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องมีหน่วยงานคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างละเอียดและปลอดภัยที่สุดเพื่อให้ออกมาบังคับใช้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชน