คนไทยป่วย NCDs พุ่ง กรมอนามัย ยกระดับเพิ่มความรอบรู้สุขภาพประชาชน

13 มี.ค. 2567 | 06:20 น.

กรมอนามัย เปิดตัว HL Coach รุ่นที่ 3 ลุยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน หลังพบคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs เพิ่มขึ้นเท่าตัวขณะที่ความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อย

12 มีนาคม 2567 ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ หวังยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทยสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 ปี 2562-2563 พบว่า คนวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์และอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ไขมันในเลือดสูงขึ้นร้อยละ 56.8

ประกอบกับ การสำรวจสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 โดย กรมอนามัย พบว่า คนไทยร้อยละ 19 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้อ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง มีปัญหาทางการได้ยิน ไม่ได้เรียนหนังสือ และผู้ไม่ได้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และมีคะแนนด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การทบทวนซักถามข้อมูลสุขภาพน้อยที่สุด

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งในส่วนขององค์กร ชุมชน และบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำองค์กรและชุมชน ให้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อลดป่วยลดตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และเสริมสร้างทักษะสุขภาพประชาชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดกระแสสังคม บูรณาการ ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจจัดการสุขภาพตนเอง

นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งการสร้างนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) ครั้งนี้ ถือเป็นรุ่นที่ 3 จึงมีความสำคัญ เพราะจะเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อน ออกแบบ และจัดบริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ของการโค้ชและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับทักษะการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

ด้านนายแพทย์ สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กล่าวว่า กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย โดยการขับเคลื่อนในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล องค์กร และอำเภอ ซึ่งการจัดอบรมนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) มีบุคลากรในหน่วยงานด้านสุขภาพ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย

นักวิชาการจากศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ รวม 67 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เนื้อหาการอบรม เช่น ทิศทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย เส้นทางสู่ HL COACH กรมอนามัย เป็นต้น

จากนั้น HL Coach จะออกแบบและจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่ของตนเอง เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป