ข้าราชการ เช็คสิทธิ์รักษาฟัน-สุขภาพช่องปากฟรีทั้งครอบครัว  

30 ต.ค. 2566 | 20:15 น.

สำนักทันตสาธารณสุข ชวนข้าราชการและครอบครัว ใช้สิทธิรักษาทางทันตกรรมฟรีได้ที่หน่วยบริการภาครัฐ เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ตรวจสอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดได้ครบที่นี่

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันซึ่งจะมีการรณรงค์ตลอดทั้งปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ตามสิทธิต่าง ๆ รวมถึงข้าราชการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์การรักษาทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ครอบคลุมบุคคลในครอบครัว ดังนี้ 

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

ข้าราชการและครอบครัวสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการภาครัฐ เพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น กรณีบุตรอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรและบัตรประชาชนของผู้ดูแลได้

ทั้งนี้ หากลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดไปแสดง หรือไปใช้บริการที่หน่วยบริการที่ไม่มีเบิกจ่ายตรง ผู้รับบริการต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ

สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบคลุม 87 รายการ เช่น

 • การอุดฟัน
 • การถอนฟัน
 • การผ่าฟันคุด
 • การผ่าตัดอื่น ๆ เกี่ยวกับช่องปากและขากรรไกร
 • การใส่เฝือกฟัน
 • การรักษาโรคปริทันต์
 • การรักษาคลองรากฟัน
 • การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
 • การฟอกสีฟันที่ตายแล้ว
 • การใส่เครื่องมือปิดช่องเพดานโหว่
 • การใส่ฟันเทียมทั้งแบบถอดได้และติดแน่น เป็นต้น 

ส่วนการรักษา กรณีจัดฟันจะทำได้เฉพาะในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ ซึ่งค่าบริการที่สามารถเบิกได้จะถูกกำหนดไว้ในประกาศของกรมบัญชีกลาง ข้าราชการอาจจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมในบางรายการรักษาขึ้นอยู่กับหน่วยบริการที่ข้าราชการเข้ารับบริการ