ผู้ป่วยโควิด เฮ! "ฟ้าทะลายโจร" ลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมองได้

17 มิถุนายน 2566

เฮ! ครั้งแรกของโลก เภสัชฯ มหิดล ค้นพบสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" ลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในในสมองและอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยโควิด 19 หลังการติดเชื้อปัญหาสำคัญที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

จากงานเสวนา "ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านจากทางเลือก สู่ทางรอด" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ 

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทยมูลนิธิ รพ.อภัยภูเบศร กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้มีการศึกษาเพื่อลดการนำเข้าสเปรย์พ่นคอจากสมุนไพรจากต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำการทดลองทางคลินิกในเบื้องต้น

พบว่า สเปรย์ฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิผลบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการกลืนลำบากและอาการไอได้ไม่แตกต่างจากยาเปรียบเทียบในท้องตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรต่างประเทศแต่ฟ้าทะลายโจรสามารถลดระยะเวลาการรักษาอาการเจ็บคอและอาการกลืนลำบากได้เร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยน่าจะเนื่องมาจากฤทธิ์ลดการอักเสบที่โดดเด่นของฟ้าทะลายโจร

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สเปรย์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรของไทยยังมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดต่างประเทศ ที่สำคัญ คือ เงินตราหมุนเวียนอยู่ในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในครั้งนี้ คือ การพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลของฟ้าทะลายโจรที่ลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังการติดเชื้อโควิด 19 นั้นเป็นปัญหาสำคัญที่อาจมีความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

โดยเฉพาะการอุดตันในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ปอด หัวใจ ฯลฯ และถึงแม้ว่าจะเป็นลิ่มเลือดเล็ก ๆ ไปอุดตันตามหลอดเลือดเล็ก ๆ ก็สามารถนำไปสู่ความเสียหายของเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ๆ ทำให้เกิดอาการลองโควิด

สำหรับข้อค้นพบนี้ได้จากการศึกษาประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยอาจารย์จากมหาวิยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการศึกษา

จากการวิจัย proteomics (โปรตีโอมิกส์) พบว่า พลาสมาของผู้ป่วยที่กินยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดหยาบที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 5 วัน มีโปรตีนที่มีส่วนช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ด้วยการลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้

ถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกถึงฤทธิ์ฟ้าทะลายโจรในการไปลดโอกาสการเสียชีวิตจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและความทุกข์ทรมานจากลองโควิดได้ ซึ่งยังต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกในอนาคต ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

นอกเหนือจากการค้นพบหลักฐานทางวิชาการที่สำคัญเหล่านี้แล้ว ยังเชื่อว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรสำคัญที่ต้องมีคู่บ้าน ขึ้นง่าย ปลูกง่าย หาง่าย ทำเป็นยาใช้เองก็ง่าย ประชาชนสามารถใช้ดูแลสุขภาพเองได้ในหลาย ๆ โรคในการพึ่งตนเองเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลทำให้ลดปัญหาการแออัดที่สถานพยาบาลลง และในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ เช่น การขาดแคลนยา การระบาดโรคอุบัติใหม่พวกเชื้อไวรัส ฟ้าทะลายโจรคือ ทางรอดของประชาชนคนไทย

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีเก็บข้อมูลของสมุนไพรอย่างต่อเนื่องรวมถึงฟ้าทะลายโจร พบว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ทุกภาคพบขึ้นเองในธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่เคยเป็นอโรคยาศาลาเป็นเมืองโบราณซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์แล้วทั่วประเทศเพื่อยืนยันองค์ความรู้ของคนโบราณ

ทั้งยังมีหลักฐานทางวิชาการว่า มีฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์โดยดูถึงระดับ DNA เพื่อป้องกันการนำไปกล่าวอ้างว่า เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นของใครในอนาคตแล้วมาเรียกเก็บค่าสายพันธุ์จากเกษตรกรได้ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าว