"ยู เวลเนส"จับมือมช.ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพเหนือ 

30 เมษายน 2566

คณะพยาบาล มช.จับมือ ยู เวลเนสฯ ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ผนึกองค์ความรู้สู่บริการเฮลท์แคร์ภาคเหนือให้สร้างนวัตกรรมยั่งยืน

วันที่ 29 เม.ย.2566 ที่ห้องประชุมสมจิตต์ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีฯ   และ บริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด 

ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะฯได้จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้บริการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะบริการสปาเพื่อสุขภาพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคคลทั่วไป 

"ยู เวลเนส"จับมือมช.ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพเหนือ 

"ยู เวลเนส"จับมือมช.ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพเหนือ 

ทั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม คณะฯ มีการจัดกิจกรรม โครงการหลักสูตรต่าง ๆ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดเซียงใหม่ ได้แก่ หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) หลักสูตรการนวดล้านนาเอ็กโซติก หลักสูตรการบริหารจัดการสุขอนามัยที่ดี ในสถานประกอบการน้ำพุร้อนและน้ำแร่ และหลักสูตรภูมิปัญญาไทยกับการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ไปแล้ว จำนวนประมาณกว่า 2,000 คน โดยผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย 

"ยู เวลเนส"จับมือมช.ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพเหนือ 

"ยู เวลเนส"จับมือมช.ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพเหนือ 

โครงการดังกล่าวยังได้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน/องค์กรด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับ ในการบริการที่คงเอกลักษณ์เฉพาะตนของสปาไทย และด้านการสร้างรายได้และการมีอาชีพของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงด้านฐานะ และเศรษฐกิจของคนในชุมชนและสังคม เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสปาและสมุนไพรไทยอีกด้วย

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องการจะพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสปาเพื่อสุขภาพ ที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งจากประสบการณ์งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าว 

"ยู เวลเนส"จับมือมช.ยกเครื่องศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพเหนือ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะร่วมกันดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านการบริการและส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ขึ้น 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ในช่วงแรกจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ ในเรื่องของสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งในเรื่องของการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ จะเป็นแหล่งที่จะให้นักศึกษาโดยรวม กับที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มาเรียนรู้และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ 

ส่วนระยะต่อไปจะเป็นเรื่องของการขยายการบริการร่วมกับทางทางบริษัทฯ เป็นการใช้องค์ความรู้ที่ทางคณาจารย์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ มีงานวิจัยมาสนับสนุน จึงเป็นทั้งบริการวิชาการ และการนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ต่อชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เกิดบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

จากนี้ไปจะเป็นช่วงการปรับปรุง(รีโนเวท) ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ปิดไปเนื่องจากการระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีอาคาร 2 ชั้น มีโครงสร้าง ตลอดจนเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อ่างจากุชชี ห้องนวด แต่ไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่ง ก็จะปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้พร้อมเปิดปลายปีนี้ เริ่มต้นที่ 6-7 ห้องการ 

โดยมีบริษัท ยู เวลเนสเซนเตอร์ เข้ามาบริหารงาน จะเน้นเรื่องของการที่จะให้บริการ อบรมคนที่เป็นมืออาชีพในการที่จะไปให้บริการตามที่เรามีองค์ความรู้ เพื่อที่จะให้บริการสปาที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ที่ใช้งานวิจัยมาช่วยสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นจะรองรับชาวต่างชาติด้วย จากนั้นจะขยายบริการให้คนไทย และประชาชนทั่วไป ในการจะใช้สิทธิเข้ามาใช้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพต่อไป ทั้งนี้ถ้าไปได้ด้วยดีจะมีการขยายการให้บริการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากสปาด้วย

ด้านนายเริงณรงค์ เจริญอ้น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสานตอนล่าง มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ISO 15189 และISO 15190 ให้บริการการตรวจสุภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การตรวจตามคำสั่งแพทย์ การตรวจสำหรับผู้รับบริการที่รักสุขภาพทั่วไป การตรวจพนักงานก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษมากกว่า 60 แห่ง

แนวทางความร่วมมือที่ได้ร่วมลงนามกันไปนี้ จะร่วมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ด้านการบริการและส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนานำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตลอดจนการถ่ายทอดการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ที่จะรีโนเวทใหม่ เพื่อให้บริการด้วยเทคโนโลยีกับวิธีการต่าง ๆ บริษัทจะมาช่วยปรับปรุงหมด ทั้งภูมิทัศน์ สถานที่ บรรยากาศแวดล้อม และการบริหารจัดการ ที่ผู้ที่มาใช้บริการขะไม่รู้สึกว่าเป็นสถานพยาบาล แต่มีความรู้สึกผ่อนคลาย มาแล้วได้ความรู้สึกที่ดี ไม่ใช่แค่ดูแลทางด้านร่างกาย แต่ทางด้านจิตใจให้รู้สึกดีด้วย 

ขณะที่ทางคณะพยาบาลจะมาช่วยเสริม ในเรื่องทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมีองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ในการที่จะดูแลคนไข้เป็นอย่างดี คาดว่าช่วงแรกที่ปรับปรุงน่าจะใช้งบประมาณเป็นหลัก 10 ล้านบาท เพราะว่าเราอยากให้โครงสร้างต่าง ๆ ออกมาแล้วเชิญชวนให้ใช้งาน เช่น สระน้ำที่สวยงาม สถานที่สวยงาม ให้ความรู้สึกว่า สงบ สะอาด เข้ามาแล้วได้รับการเติมเต็มทางด้านจิตใจด้วย คาดว่าจะเปิดภายในสิ้นปีนี้ก่อนปีใหม่แน่นอน เราจะเห็นภาพที่สวยงามพร้อมให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป

โดยบริการเริ่มแรกจะเป็นสปากับเวลเนสก่อน ซึ่งต่างจากสปาทั่ว ๆ ไป โดยจะมีองค์ความรู้ต่าง ๆ ของคณะพยาบาล ที่เข้ามาช่วยร่วมด้วย มีสมุนไพร มีหลาย ๆ ศาสตร์ของคณะพยาบาล จะมาทำให้เราเป็นสิ่งที่มีความแตกต่าง ร่วมกับความเป็นล้านนาในวัฒนธรรม 

จากนั้นจะตามด้วยการเช็คอัพสุขภาพ ดูเรื่องธาตุของเลือดว่าความผิดปกติต่าง ๆ และยิ่งในปัจจุบันหลังจากที่โควิด ทุกคนอยากเช็คสภาพก่อน อยากเช็คสภาพกล้ามเนื้อ เช็คภาพองค์รวมทั้งหมด ก็จะเป็นการให้บริการเฟสถัดไป น่าจะประมาณครึ่งปีหน้าทุกอย่างจะครบหมด เหมือนกับศูนย์ฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรอบเวลามี 3 ปีต่อสัญญาครั้ง