อัพเดท"จุดฉีดวัคซีนโควิด"ฟรีพื้นที่ กทม.-ตจว.มีที่ไหน เช็คที่นี่

24 เม.ย. 2566 | 08:03 น.

อัพเดท"จุดฉีดวัคซีนโควิด"ฟรีพื้นที่ กทม.-ตจว.มีที่ไหน เช็คที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน และสถานพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นหนึ่งในแนวทางต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโควิด โดยที่ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวกำลังกลับมาได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเริ่มกลับมาสูงขึ้น โดยประเด็นที่สำคัญก็คือจะสามารถไปขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อหาจุดให้บริการฉีดวัคซีน พบว่า

กรมการแพทย์ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจุดให้บริการฉีดวัคซีนของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

โรงพยาบาลราชวิถี 

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 02 206 2900
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 13.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 02 546 1960-6 ต่อ 8044
 • พุธ และ ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน

สถาบันโรคผิวหนัง

 • วัคซีน Pfizer,Astrazeneca
 • โทร 02 354 5222
 • จันทร์ - ศุกร์ (ที่เป็นวันทำการสถาบัน)
 • เวลา 09.00 - 15.00 น. 
 • ณ ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 034 388 700
 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ>12ปี จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.30 น.
 • เด็ก<12ปี พุธ เวลา 13.00 - 15.30 น.
 • ณ แผนกผู้ป่วยนอกตติยภูมิ ชั้น3 อาคารเลิศประชารักษ์

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรีพื้นที่ กทม.-ตจว.มีที่ไหนบ้าง

โรงพยาบาลเลิดสิน

 • วัคซีน Pfizer, LAAB
 • โทร 02 353 9801
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.30 น.
 • ณ ห้องตรวจ 403

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 091886 3757
 • จันทร์ และ พุธ เวลา 13.00-15.00 น.
 • ณ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสิวินิจฉัย ชั้น 1

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 1415 ต่อ 2317
 • จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 น.
 • ศุกร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
 • ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • อาทิตย์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
 • ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 036 422 515
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ณ ห้อง OPD (คลินิกตรวจสุขภาพ)

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 042 207 375 ต่อ 2127, 2128
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลสงฆ์

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 02 640 9537
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • ณ แผนทผู้ป่วยนอก ห้อง 9

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

 • วัคซีน Pfizer,Moderna
 • โทร 045 319 750 ต่อ 7255
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

สถาบันประสาทวิทยา

 • วัคซีน Pfizer,MDN bivalent,LAAB
 • โทร 02 306 9899
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • เสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • ณ อาคารรัชมงคลชั้น 1 ห้องหัตถการ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 053 920 200
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
 • ณ อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 02 548 1000
 • จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • ณ ห้องฉีดยาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 • วัคซีน Pfizer,Moderna
 • โทร 043 424 500 ต่อ 316
 • พุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • เวลา 08.30- 16.30 น. ณ อาคารธัญญสิริ

สถาบันโรคทรวงอก

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 02 547 0999 ต่อ 30180, 30181
 • จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 1

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

 • วัคซีน Pfizer,Astrazeneca
 • โทร 075 270 264
 • พุธ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • ณ อาคารผู้ป่วยใน และ จุด Drive thru

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 • วัคซีน Pfizer,LAAB,MDN bivalent
 • โทร 02 202 6800 ต่อ 2215
 • จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น.
 • ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

 • วัคซีน Pfizer
 • โทร 073 460 351
 • พุธ และ ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
 • ณ ห้องทำแผล ฉีดยา แผนกผู้ป่วยนอก

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 02 591 5455
 • อังคาร (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 13.00-15.00 น.
 • ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการชั้น 1

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 077 277555
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
 • ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 • วัคซีน Pfizer,LAAB
 • โทร 02 531 0080-4 ต่อ 514
 • ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารอำนวยการ