ส.เพื่อนชุมชนรุกมอบทุนป.ตรี - ปวช. 85 ทุนปี 66 ปั้นบุคลากรป้อน EEC

14 เม.ย. 2566 | 04:36 น.

ส.เพื่อนชุมชนรุกมอบทุนป.ตรี - ปวช. 85 ทุนปี 66 ปั้นบุคลากรป้อน EEC มุ่งช่วยเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัครมีอะไรบ้างได้เลยที่นี่

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ในปี 2566 จะดำเนินการมอบทุนให้กับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  เพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ปีที่ 13 ชิงทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน ทุนละ 70,000 บาท

และเปิดรับสมัครเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอรับทุนระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน ปีที่ 5 จำนวน 45 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 

ซึ่งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานี้ถือเป็นอีกหนึ่งภาระกิจของสมาคมเพื่อนชุมชน ที่ต้องการยกระดับชีวิตเยาวชนของจังหวัดระยองให้กลับมาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิด มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับเยาวชนที่ยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

 • ต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันศึกษาภาครัฐ ที่อยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด 
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.1-ม.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70 

โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 • สาขาวิชาช่างยนต์ 
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาระบบราง 
 • สาขาเมคคาทรอนิกส์ 
 • สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 

ส.เพื่อนชุมชนรุกมอบทุนป.ตรี - ปวช. 85 ทุนปี 66 ปั้นบุคลากรป้อน EEC

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 

 • สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • สาขาวิชาการบัญชี 
 • สาขาโลจิสติกส์ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่

 • สาขาวิชาการโรงแรม

ส.เพื่อนชุมชนรุกมอบทุนป.ตรี - ปวช. 85 ทุนปี 66 ปั้นบุคลากรป้อน EEC

ส่วนโครงการมอบทุนปริญญาตรี ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียนใน จ.ระยอง เท่านั้น 
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00 

คณะ/สาขาที่เปิดได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • คณะวิทยาศาสตร์ 
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 • คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 สาขา

"ทุนทั้งหมดดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC"