svasdssvasds

ราชกิจจา เผย ประกาศช่วยผู้ประกันตน "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" ช่วงโควิด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 มิ.ย. 2565 เวลา 7:00 น. 1.9k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม"  หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการแพทย์ ผู้ประกันตน "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม"  เรื่อง "หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์ โดยมีเนื้อหาโดยสรุประบุว่า 


เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจําเป็นต้องได้รับการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ข้อ 2 ให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจําเป็นต้องได้รับ การบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และไม่สามารถ ยื่นคําขอรับบริการทางการแพทย์โดยการบําบัดทดแทนไตหรือยื่นคําขอรับบริการทางการแพทย์แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้มีสิทธิการบําบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีล้างช่องท้อง ด้วยน้ํายาอย่างถาวร 

หรือกรณีการให้ยา Erythropoietin มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราในประกาศฉบับนี้ โดยให้คณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการ การแพทย์มอบหมายหรือเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ การบําบัดทดแทนไตและการให้ยา Erythropoietin แล้วแต่กรณี

 

และให้มีอํานาจกําหนดวันเริ่มมีสิทธิ รับบริการทางการแพทย์เกินกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ผู้ประกันตนยื่นคําขอรับการบําบัดทดแทนไต หรือการให้ยา Erythropoietin แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564


ข้อ 3 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และกรณี การให้ยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด หรือสถานพยาบาลอื่น ที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ แล้วแต่กรณี ดังนี้

  1. กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้ง หรือครั้งละน้อยกว่าสี่ชั่วโมง หรือโดยการล้างช่องท้อง ด้วยน้ํายาอย่างถาวร
  2. กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์หลังการปลูกถ่ายไต (๓) กรณีผู้ประกันตนรับยา Erythropoietin


ข้อ 4 ให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 3 แก่สถานพยาบาล หรือผู้ประกันตน ตามอัตราที่กําหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (ฉ) และข้อ ๘ แล้วแต่กรณี


ข้อ 5 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีบําบัดทดแทนไตและกรณีการให้ยา Erythropoietin นอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราการบริการ ทางการแพทย์โดยการบําบัดทดแทนไตท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ข้อ 6 กรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับการบําบัดทดแทนไตตามดุลยพินิจของอายุรแพทย์โรคไต หรือแพทย์ที่ทําการรักษาเห็นควรให้ผู้ประกันตนจําเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้ารับบริการ หรือกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดทดแทนไต ให้สํานักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการ ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ข้อ 7 ในกรณีที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์ กรณีบําบัดทดแทนไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยน้ํายาอย่างถาวร และกรณีการให้ยา Erythropoietin ควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในประกาศนี้ ให้สํานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาลตามคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย

 

ข้อ 8 ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์

 

กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และยังคงรักษาพยาบาลต่อเนื่องอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ ใช้บังคับ ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิในส่วนที่เป็นคุณจนถึงวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ


ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์

ราชกิจจา เผย ประกาศช่วยผู้ประกันตน "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" ช่วงโควิด ราชกิจจา เผย ประกาศช่วยผู้ประกันตน "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" ช่วงโควิด ราชกิจจา เผย ประกาศช่วยผู้ประกันตน "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" ช่วงโควิด

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด