svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กปน." มุ่งเป็นต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้ค่า ลุย บวร ปี 5 ผนึกกำลัง บ้าน วัด โรงเรียน

23 สิงหาคม 2565

"กปน." มุ่งเป็นต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้ค่า ลุย บวร ปี 5 ผนึกกำลัง บ้าน วัด โรงเรียน สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

 

เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด

 

โดยการจัดกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 5 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำภายในบ้าน เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ช่วยลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง เปิดเผยว่า ปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันโรคทรวงอก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดสาขลา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนสมุทรปราการ 

 

"กปน." มุ่งเป็นต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้ค่า

 

โดย กปน. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ร่วมชมผ่านนิทรรศการออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน (Metaverse) ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำบนโลก จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 

 

  • มีน้ำ มีชีวิต ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องแหล่งน้ำบนโลก น้ำคือชีวิต  การประปานครหลวงกับการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ 


 

  • น้ำดี ชีวิตดี ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา, ฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง, การประปานครหลวงแนะนำวิธีการประหยัดน้ำแบบง่ายๆ และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของการประปานครหลวง 

 

  • รักษ์น้ำ รักชีวิต ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่อง การประปานครหลวง แนะนำ 5 จุดใช้น้ำภายในบ้านที่ควรดูแลเพื่อสุขอนามัยที่ดี, การประปานครหลวงแนะวิธีตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน, แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan), วิธีทำถังดักไขมันอย่างง่าย และการประปานครหลวง แนะนำวิธีล้างถังพักน้ำใน 4 ขั้นตอน 

 

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้นำหลักการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทยร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

 

นอกจาก กปน. จะผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. ยังมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน.

 

ซึ่ง กปน. ได้จัดกิจกรรม บวร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 กับหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน แล้วรวม 47 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10%