svasdssvasds

กทม.เปิดรับ"กลุ่มเปราะบาง"เข้าร่วมงาน เป้าหมาย 670 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ส.ค. 2565 เวลา 20:03 น. 2.3k

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศเปิดรับกลุ่มคนเปราะบางเข้าร่วมงาน 670 ราย สแกน Qr code ฝากข้อมูลสมัครงานได้แล้ววันนี้

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม จำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความสามารถของคนพิการ อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการ มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เป้าหมายในการจ้างงานคนพิการ จำนวน 670 คน 

 

ดังนั้นเพื่อให้คนพิการเข้าถึงระบบการจ้างงานของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลการหางานของคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการที่ประสงค์จะทำงานกับกรุงเทพฯ ได้ฝากข้อมูล โดยสามารถเข้าไปฝากข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม https://webportal.bangkok.go.th/social (เมนู “การหางานของคนพิการ”)หรือสแกน Qr Code 
 

กทม.เปิดรับ"กลุ่มเปราะบาง"เข้าร่วมงาน เป้าหมาย 670 ราย

 

ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีกลุ่มคนเปราะบางเข้าร่วมงานกับ กทม. ครอบคลุมทั้ง 7  ประเภท ได้แก่ 

 

  •   บกพร่องทางการเห็น 
  •  บกพร่องทางการได้ยินและสื่อความหมาย   
  • บกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
  • บกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
  • บกพร่องทางสติปัญญา  
  •  บกพร่องทางการเรียนรู้  
  • ออทิสติก

 

สำหรับระบบบริหารข้อมูลของกลุ่มคนเปราะบางสามารถจะระบุ ความสามารถหรือความถนัดได้  เช่น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความถนัดด้านช่างไฟฟ้า เช่น ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีทักษะด้านการมัลติมีเดีย เช่น ถ่ายภาพ วิดีโอ  และอื่นๆ 

 

พร้อมระบุความต้องการช่วยเหลือพิเศษ เช่น ล่ามภาษามือ  โปรแกรมเสียงสำหรับคนพิการตาบอด ลิฟท์ ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ฯลฯ

นอกจากนี้ สามารถเลือกระบุตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ งานธุรการเอกสารสำนักงาน  งานบริการ ประชาสัมพันธ์ เช่น รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล งานแม่บ้าน ทำสวน ทำความสะอาด  งานสอน งานโรงเรียน  งานด้านเทคโนโลยี IT Support  งานด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานออกแบบ ช่างภาพ และอื่นๆ   โดยระบุสำนักงานเขตที่สะดวกปฏิบัติงาน อันดับ 1 -5

 

 

ที่มา :  กรุงเทพมหาคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด