ทส. - เครือข่าย 3 ลุ่มแม่น้ำ หนุนภารกิจ เอาผิดผู้ก่อมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อม

28 ก.ค. 2565 | 10:39 น.

“อรรถพล” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยกระดับความร่วมมือเครื่อข่ายภาคประชาชน 3 ลุ่มแม่น้ำ เพื่อหยุดยั้งและเอาผิดกับผู้กระทำผิดที่ก่อมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชี้ ผู้ทำผิดต้องชดใช้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ (สคพ.) ที่ 5, 6 และ 13 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้บทบาทเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และบางประกง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

 

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการกับเครือข่ายภาคประชาชนระดับลุ่มน้ำในการสนับสนุนภารกิจด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนจากพื้นที่ลุ่มน้ำได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งข้อเสนอที่จะขับเคลื่อนงานที่สอดรับกับภารกิจของ ทส. ในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป

 

นายอรรถพล กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องหยุดยั้งและเอาผิดกับผู้กระทำผิดที่ก่อมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และให้ผู้กระทำผิดต้องชดใช้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้ถึงที่สุด

ดังนั้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเห็นผล โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายของภาคประชาชน

 

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากเครือข่ายลุ่มน้ำภาคประชาชน และ ทสม. ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเครือข่ายขานรับกับนโยบายการดำเนินงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและพร้อมจะขับเคลื่อนไปกับ ทส.

 

ทส. - เครือข่าย 3 ลุ่มแม่น้ำ หนุนภารกิจ เอาผิดผู้ก่อมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำ

 

ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีนและบางปะกง-ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ครอบคลุม 16 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และบุคลากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 15 จังหวัด