svasdssvasds

ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 เสียสิทธิอะไรบ้าง แค่คลิกเดียวจบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 พ.ค. 2565 เวลา 9:01 น. 2.6k

22 พ.ค.นี้ ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 เสียสิทธิอะไรบ้าง เผย 3 ช่องทาง แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากติดธุระด่วน-มีความจำเป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในครั้งนี้และไม่ได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิ จะถูกตัดสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

 

 

สำหรับกรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี รวมแล้ว 6 สิทธิ ดังนี้


1.ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

2.ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่


3.ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

4.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ขณะเดียวกันมีการกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

 

 

ทั้งนี้หากในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควรจะต้องไปดำเนินการทำเรื่องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง และหากเป็นเหตุด่วนในวันเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งหลังวันเลือกตั้งได้ ภายใน 7 วันเช่นกัน ดังนี้

 

1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3.เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ
4.พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
5.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
6.เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด


 

สำหรับวิธีการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ขอรับแบบฟอร์ม ศ.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน


2.ขอรับแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันแจ้งเหตุ


3.แจ้งเหตุออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง