เช็คก่อนกา 11 ข้อห้าม! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ก่อนลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

18 พฤษภาคม 2565

กรุงเทพมหานคร แจ้ง "ข้อห้าม" ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2565 เน้นย้ำ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ 

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้ว แต่มีอีกหลายเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.อาจยังไม่ทราบโดยเฉพาะกฎ กติกา ข้อห้าม ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องรู้ไว้ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งล่าสุด กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ดังนี้ 

 

1.ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน

 

2.ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

 

3.ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

4.ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

 

5.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

 

6.ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

 

7.ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

8.ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

 

9.ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

10.ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง

 

11.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565

  • บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 หรือ ก่อนหน้านั้น 
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ
  • คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 

บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 

  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
  • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

เช็คก่อนกา 11 ข้อห้าม! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ก่อนลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

เช็คก่อนกา 11 ข้อห้าม! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ก่อนลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

เช็คก่อนกา 11 ข้อห้าม! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ก่อนลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

เช็คก่อนกา 11 ข้อห้าม! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ก่อนลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์