svasdssvasds

กทม.ประกาศยกเลิก 683 จุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ใน 13 สำนักงานเขต

12 พ.ค. 2565 เวลา 5:50 น. 1.4k

กทม.ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย 683 จุดใน 13 สำนักงานเขต เหตุผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งวางทําการค้าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกะกะ กีดขวางการสัญจรของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 


ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ประกาศให้บริเวณพื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเป็นจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าทําการค้าหาบเร่ แผงลอย สามารถทําการค้าบนทางเท้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๖๘๓ จุด 

ต่อมาสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะกําหนดให้เป็นจุดผ่อนผันได้ ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกําหนด การตั้งวางทําการค้าของผู้ค้าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกะกะ กีดขวางการสัญจรของประชาชน ประชาชนต้องลงไปเดินบนผิวการจราจร เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 


ประกอบกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้ยกเลิกความเห็นชอบพื้นที่ ทําการค้าของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อให้มีการพิจารณาการควบคุม กวดขัน การตั้งวางขาย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ กีดขวางการจราจร ทั้งทางเดินรถและทางเดินเท้า 

จึงเห็นควรให้ ยกเลิกจุดผ่อนผันและให้ทําการทบทวนพื้นที่เพื่อกําหนดเป็นพื้นที่ทําการค้าให้เป็นไปตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดพื้นที่ทําการค้าและการขายหรือ จําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น  


เพื่อให้การยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผัน ให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดจุดผ่อนผันที่ยกเลิก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้


๑. สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน ๒ แห่ง 


๒. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน ๗ แห่ง 


๓. สํานักงานเขตพระนคร จํานวน ๑๓ แห่ง (เฉพาะจุด) 


๔. สํานักงานเขตดุสิต จํานวน ๑๙ แห่ง 


๕. สํานักงานเขตบางนา จํานวน ๖ แห่ง 


๖. สํานักงานเขตบางคอแหลม จํานวน ๑๑ แห่ง (เฉพาะจุด)


๗. สำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน ๖ แห่ง


๘. สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน ๒ แห่ง (เฉพาะจุด)


๙. สำนักงานเขตธนบุรี จำนวน ๘ แห่ง


๑๐. สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน ๑๑ แห่ง


๑๑. สำนักงานเขตพญาไท จำนวน ๑๗ แห่ง


๑๒. สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน ๗ แห่ง  

 

๑๓. สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน ๑๖ แห่ง 


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เจ้าพนักงานท้องถิ่น

                  กทม.ประกาศยกเลิก 683 จุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ใน 13 สำนักงานเขต    กทม.ประกาศยกเลิก 683 จุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ใน 13 สำนักงานเขต

 

คลิกดูเพิ่มเติม : ยกเลิก 683 จุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย

แท็กที่เกี่ยวข้อง