ราชกิจจาฯ ประกาศ“รัฐบาล”ลดอัตราเงินสมทบที่จ่ายสําหรับผู้ประกันตน มาตรา 40

08 พ.ค. 2565 | 10:27 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดอัตราเงินสมทบที่ “รัฐบาล” จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สําหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และ ตาย

วันนี้(8 พ.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สําหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๕


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สําหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อ ๒ ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

 

 

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท


(๒) ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท


ข้อ ๓ ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้


(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนละสามสิบบาท


(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท
ข้อ ๔ ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้


(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนละเก้าสิบบาท


(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


สุชาติ ชมกลิ่น

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราเงินสมทบ ที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เป็นระยะเวลาหกเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

  ราชกิจจาฯ ประกาศ“รัฐบาล”ลดอัตราเงินสมทบที่จ่ายสําหรับผู้ประกันตน มาตรา 40     ราชกิจจาฯ ประกาศ“รัฐบาล”ลดอัตราเงินสมทบที่จ่ายสําหรับผู้ประกันตน มาตรา 40    ราชกิจจาฯ ประกาศ“รัฐบาล”ลดอัตราเงินสมทบที่จ่ายสําหรับผู้ประกันตน มาตรา 40