svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนกฎการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

07 พฤษภาคม 2565

ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ประกาศศาลปกครองระหว่าง นายรัตน์ รัตนเพียรชัย ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ 1 กับพวก รวม  2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ให้เพิกถอนประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. 2557  

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ณ วันที่  6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศศาลปกครองกลาง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ   ด้วยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๐/๒๕๖๕ ระหว่าง นายรัตน์ รัตนเพียรชัย ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน 

 

ผู้ถูกฟ้องคดี ให้เพิกถอนประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 และประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21  เมษายน พ.ศ. 2565  ลงนาม สุรเขต อินจับ ตุลาการศาลปกครอง

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนกฎการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน