"ประกันสังคม"ลดเงินสมทบ ม.33-ม.39-ม.40 ล่าสุดเหลือจ่ายเท่าไหร่ ลดกี่เดือน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ค. 2565 เวลา 4:05 น. 11.6k

"ประกันสังคม"ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ล่าสุดเหลือจ่ายเดือนละเท่าไหร่ ลดเป็นเวลากี่เดือน สรุปที่นี่

เกาะติดมาตรการเยียวยา "ประกันสังคม" ลดอัตราเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค.65 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39  ส่วนมาตรา 40 ลดเงินสมทบ 6 เดือน งวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 มีรายละเอียด ดังนี้

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

 

  • ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น
  • เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน
  • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

 

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39

 

  • ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือเพียง 91 บาท

 

"ประกันสังคม"ลดเงินสมทบ ม.33-ม.39-ม.40 ล่าสุดเหลือจ่ายเท่าไหร่ ลดกี่เดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก คือ

 

  • ทางเลือกที่ 1 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน 

 

  • ทางเลือกที่ 2 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน

 

  •  ทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

 

"ประกันสังคม"ลดเงินสมทบ ม.33-ม.39-ม.40 ล่าสุดเหลือจ่ายเท่าไหร่ ลดกี่เดือน

 

สำหรับ“ผู้ประกันตนที่ได้ชำระเงินสมทบ เต็มจำนวนในอัตราเดิม ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออก ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้” 

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินคืน

 

  • สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวน หรือ

 

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบเอกสารและจัดส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้

 

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน)

-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  มายังสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

 

ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน หากที่มา มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง