เปิดช่องทางตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2565 เช็คข้อมูลที่นี่

19 เม.ย. 2565 | 08:39 น.

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 เช็คเลยใครมีสิทธิลงคะแนนเสียงบ้าง พร้อมเปิดช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ และหากไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งที่ไหน ดูข้อมูลทั้งหมดที่นี่

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.65 เวลา 08.00-17.00 น.ประชาชนที่ยังสงสัยว่าตนเองมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูล - ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 มานำเสนอดังต่อไปนี้ 

 

ประชาชนที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ว่าฯกทม.2565 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 


1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 


2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค.2547

 
3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2564 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2564)


4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
 

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

  • ตรวจสอบผ่านช่องทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ว่าฯกทม.2565

 

ในกรณีที่เกิดปัญหาการตรวจสอบรายชื่อ ต้องทำอย่างไร 

  • หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร 

  • หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65