svasdssvasds

กพ 65 สอบวันไหน สถานที่สอบประกาศเมื่อไหร่ ผ่านช่องทางไหน อ่านเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 เม.ย. 2565 เวลา 5:07 น. 24.3k

กพ 65 สอบวันไหน สถานที่สอบประกาศเมื่อไหร่ ผ่านช่องทางไหน อ่านเลยที่นี่ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลื่อนเพราะโควิด-19

กพ 65 สอบวันไหน เป็นคำถามที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบ เพื่อโอกาสในการทำงานในภาคส่วนราชการ

 

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ดำเนินการสืบค้นข้อมูล เพื่อคลายข้อสงสัยพบว่า

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ประกาศเลื่อนวันสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564 เป็นวันที่ 8 และ 29 พ.ค. 65 

 

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ที่ปรึกษาระบบราชการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. ออกประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
 

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น

 

กพ 65 สอบวันไหน สถานที่สอบประกาศเมื่อไหร่

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562


 

สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565


โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th 

 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด