เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ เช็คขั้นตอนใช้สิทธิลงคะแนน ได้ที่นี่

29 ม.ค. 2565 | 10:15 น.

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ เปิดขั้นตอนใช้สิทธิลงคะแนน-ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ได้ที่นี่

ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 9 กทม. หรือ เขตหลักสี่-จตุจักร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

 

ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง

 

1.วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

 

2.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง หรือ เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

 

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ เช็คขั้นตอนใช้สิทธิลงคะแนน ได้ที่นี่

 

2.ยื่นหลักฐานแสดงตน

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร หรือ หลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน

3.รับบัตรเลือกตั้ง

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง

 

4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

 

5.ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร

เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุ "จำเป็น" ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 วิธี ดังนี้

1.แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพื้นที่

2.แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นายทะเบียนท้องถิ่น

3.แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscauseSS/#/main

โดยกฎหมายกำหนดให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ 2 ช่วง คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ หลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน คือ 31 ม.ค.65 – 6 ก.พ.65 นี้ ไม่ใช่นั้นจะเสียสิทธิ

 

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ เช็คขั้นตอนใช้สิทธิลงคะแนน ได้ที่นี่