svasdssvasds

เปิด 5 รายการสินค้าควบคุมห้ามขายเกินราคา ออกประกาศราชกิจจาฯแล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 ม.ค. 2565 เวลา 6:08 น. 910

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนด สินค้าควบคุม 5 รายการ ห้ามขายเกินราคากำหนด

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนด สินค้าควบคุม เพิ่มเติม โดยระบุว่า

 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดสินค้าควบคุม 4 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว นั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว

 

เห็นควรคงรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ1 ประกาศฉบับนี้ให้ ใช้บังคับ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564  เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27  มกราคม พ.ศ.2564

 

ข้อ 3 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

(1)หน้ากากอนามัย


(2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond)  เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย


(3)ผลิตภัณฑ์ที่มีแอกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ


(4) เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก


(5) ไก่ และ เนื้อไก่

 

  เปิด 5 รายการสินค้าควบคุมห้ามขายเกินราคา ออกประกาศราชกิจจาฯแล้ว เปิด 5 รายการสินค้าควบคุมห้ามขายเกินราคา ออกประกาศราชกิจจาฯแล้ว

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง