กสทช.เด้งรับนโยบาย “ประยุทธ์” หนุนแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร

24 ม.ค. 2565 | 04:51 น.

กสทช.เด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  สนับสนุนแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565-2566

กสทช.เด้งรับนโยบาย “ประยุทธ์”  หนุนแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร

 

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ส่วนที่นอกเหนือจากเส้นทางกลุ่มเร่งด่วน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยให้นำมาหักลดหย่อนจากรายได้ฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เป็นระยะต่อไป

ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เห็นชอบร่วมกันที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามภารกิจหน้าที่ โดย การไฟฟ้านครหลวง รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาพื้นที่ในการพักสายสื่อสารที่รอการกำจัดซาก และการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนสำนักงาน กสทช. รับผิดชอบเรื่องค่ารื้อถอนสายสื่อสาร และค่ากำจัดซากสายสื่อสาร

“ การจัดระเบียบสายสื่อสารจะเร่งดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 3 ปี ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยปี 2565 นี้ จะเริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 400 กม. และพื้นที่ต่างจังหวัดจะดำเนินการ ระยะทางประมาณ 2,000 กม. ก่อน ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน ก.พ. เป็นต้นไป ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นอาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้าง แต่ในอนาคตหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ บ้านเมืองจะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”