svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"นนทบุรี"ออกประกาศเดินทางข้ามจังหวัดตรวจATK 100%มีผลวันนี้

11 มกราคม 2565

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให้ผู้เดินทางกลับบ้าน-เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ต้องตรวจ ATK 100% มีผลวันนี้ วันที่11ม.ต.65เป็นต้นไป

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2564  เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565  โดยในข้อ 5 ได้กำหนดให้สถานที่บางแห่งเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ให้บริการได้โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฯ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชกำหนดอย่างเคร่งครัดนั้น

 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันปรากฎว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็วในวงกว้างประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการซื้อชุดตรวจ ATK  แก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22, 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15)ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563  เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอยและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 1/2565  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ฯ ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ได้กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10  มกราคม พ.ศ.2565 จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่32/2565เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 64) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565  เฉพาะในส่วนมาตรการแนบท้ายคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันหรือควบคุมโรคที่ได้มีการกำหนดให้สถานที่บางแห่งมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน

 

ให้สถานที่ที่ถูกกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK)ของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่พักอาศัยในที่พักคนงาน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

 

ข้อ1 ให้ทำการสุ่มตรวจด้วยจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของจำนวนคนทั้งหมด

 

ข้อ2 กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด หรือมีบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด (ยกเว้นการเดินทางไปกลับที่พัก-ที่ทำงาน จากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดนนทบุรี)ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)

 

ข้อ3 กรณีพบว่ามีการไข้ ไอ เจ็บ คอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อ/ผู้ป่วยให้ทำการตรวจทุกคน (100%)

 

ข้อ4 หากพบมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทราบโดยทันที

 

ข้อ5 ระยะเวลาในการสุ่มตรวจ วันที่ใช้ในการตรวจ และการรายงานผลการตรวจ ให้ยังคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565  เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565

 

ทั้งนี้ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการรายงานข้อมูลที่เป็นจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดการรายงานข้อมูลเท็จหรือปิดบังข้อมูล ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา49 ประกอบ 45(1)

 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-394-5402, 061-394-5403,061-172-2534 และ 061-174-2260

 

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

"นนทบุรี"ออกประกาศเดินทางข้ามจังหวัดตรวจATK 100%มีผลวันนี้ "นนทบุรี"ออกประกาศเดินทางข้ามจังหวัดตรวจATK 100%มีผลวันนี้