ยกเลิก! เรียกสำเนาบัตรปชช. - ทะเบียนบ้าน มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดปฎิบัติตาม

13 ต.ค. 2564 เวลา 5:44 น. 51.3k

มหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกจังหวัด ยกเลิก! เรียกสำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ระบุ เพื่อลดภาระประชาชน ขณะติดต่อราชการ ขอหน่วยบริการทุกแห่งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

13 ตุลาคม 2564 - นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อ ในหนังสือคำสั่ง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่ง ส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  ที่ผ่านมา

 

ระบุ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thaland 4.0  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

 

กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน 

 

จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (นายสมยศ พุ่มน้อย)
รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
โทร. ๐ ๒๗๙๓ ๗๐๕๖
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๓๖๔

ยกเลิก! เรียกสำเนาบัตรปชช. - ทะเบียนบ้าน มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดปฎิบัติตาม

แท็กที่เกี่ยวข้อง