ราชกิจจาฯ ประกาศ“จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี”

16 ธันวาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี” มี “ศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ” เป็นประธาน แจ้งวัตถุประสงค์สนับสนุน ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม สาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ทุกประเภท

วันนี้(16 ธ.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี

 

ด้วย นายศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ ได้ยื่นคําร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม มีใจความสําคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี” 

 

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

 

๒.๑ เพื่อสนับสนุน ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม สาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ ทุกประเภท

 

๒.๒ เพื่อสร้างจิตสํานึกอันดีงามในสังคมไทย

 

๒.๓ ให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแนะนํา เพื่อปรับความสุขอันดีของสังคมไทย 

 

๒.๔ เพื่อดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

๒.๕ ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด


๓. สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ เลขที่ ๔๖๙/๕๘ ซอย ๕ หมู่บ้านคาซ่าซิตนครปฐม ถนนเพชรเกษม ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก คือ เงินสดจํานวน ๓00,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 

๕. การจัดการมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดําเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

 

๕.๑ นายศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ ประธานกรรมการ 

 

๕.๒ นายเชษฐวุฒิ วัชรคุณ รองประธานกรรมการ 

 

๕.๓ นางสาวสุระประภา หิรัญปุณญะโชติ กรรมการและเลขานุการ

 

๕.๔ นายกฤษณ์ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ กรรมการและเลขานุการ

 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม ได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ นฐ ๓/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจ ชําระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อนุพงษ์ วาวงศ์มูล 

 

ปลัดจังหวัดนครปฐม 

 

ปฏิบัติราชการแทน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม

                                  ราชกิจจาฯ ประกาศ“จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี”