svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน ปราบปราม ระงับภัย

12 ธันวาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วย ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ มีผล 12 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ประกาศกําหนดรายละเอียดของลักษณะ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ แต่ละระดับ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๑๔ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคาม ทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการจําแนกลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้กําหนด รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต โดยพิจารณาและประเมินจากระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ หรือระบบงานที่มีความสําคัญอื่น ๆ ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามลักษณะและการประเมิน ภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับที่กําหนดในเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้ 

 

ข้อ ๔ เพื่อให้การดําเนินการรับมือ ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไป อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้กําหนดแนวทาง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดในเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้

 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รักษาการตามประกาศนี้

 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือประกาศนี้ไม่ได้กําหนดเรื่องใดไว้ ให้ประธานกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและคําวินิจฉัยของประธานกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

รองนายกรัฐมนตรี 

 

ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

  ราชกิจจาฯ ประกาศลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน  ปราบปราม ระงับภัย   ราชกิจจาฯ ประกาศลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน  ปราบปราม ระงับภัย   

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกาศลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ปราบปราม