"ชาวอยุธยา"อ่านทางนี้ ประกาศเวนคืนที่ดิน อ.บางบาล-บางไทร และอีกหลายตำบล

16 ธ.ค. 2564 | 14:02 น.

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่หลายตำบล 3 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างโครงการระบายน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค และป้องกันน้ำท่วม มีผล 17 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

วันนี้(16 ธ.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควร กำหนดเขต ที่ ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เพื่อประโยชน์ แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งจำเป็นในการชลประทานอื่นตามโครงการระบบระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ”

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ การชลประทาน ในการก่อสร้างคลองระบายน้ำประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งจำเป็นในการชลประทานอื่นตามโครงการระบบระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

มาตรา ๔ พระราชกฤษฎีกานี ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสามปี

 

มาตรา ๕ เขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี

 

มาตรา ๖ ให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดิน ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี ใช้บังคับ

 

มาตรา ๗ ให้กรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน

 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

นายกรัฐมนตรี

 

 

สำหรับเหตุผลในการการออกพรฎ.เวนคืนที่ดินครั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องก่อสร้าง คลองระบายน้ำประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำอาคารประกอบ และสิ่งจำเป็นในการชลประทานอื่น ตามโครงการระบบระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล 

 

และตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

     

\"ชาวอยุธยา\"อ่านทางนี้ ประกาศเวนคืนที่ดิน อ.บางบาล-บางไทร และอีกหลายตำบล   \"ชาวอยุธยา\"อ่านทางนี้ ประกาศเวนคืนที่ดิน อ.บางบาล-บางไทร และอีกหลายตำบล   \"ชาวอยุธยา\"อ่านทางนี้ ประกาศเวนคืนที่ดิน อ.บางบาล-บางไทร และอีกหลายตำบล

คลิกดูพื้นที่ที่จะเวนคืน : พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินเวนคืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา