svasdssvasds

สจล.ชี้อนาคตการศึกษาไทย ต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับสู่สากล

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 ธ.ค. 2564 เวลา 6:10 น. 212

KMITL Business School เผยเทรนด์การศึกษาไทย เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Business School  หรือ  KMITL Business School – KBS)   เปิดเผยว่า  รูปแบบการเรียนการสอนในอนาคตของระดับอุดมศึกษา จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จะมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะการเรียนผ่านระบบออนไลน์

 

ผู้เรียนผู้สอนอยู่ในสถานที่ใดของโลกที่มีสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของหลักสูตรได้อย่างแน่นอน  ส่วนสถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

ทั้งนี้ KMITL Business School ได้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในวงการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยปี 2561  ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม  KBS Online  จัดฝึกอบรมเทคโนโลยี โปรแกรม เทคนิคการสอนออนไลน์ การใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  การสันทนาการ  เกมออนไลน์  ฯลฯ  เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร เกิดความคุ้นชิน

 

ต่อมาในปี 2562 เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 KMITL Business School จึงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่สามารถปรับตัวและก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19  คณาจารย์ บุคลากร กว่า 60 ชีวิต ได้จัดสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ สร้างกำลังใจ สร้างความอบอุ่นใจความใกล้ชิดระหว่างกันขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ดินเนอร์ออนไลน์  เล่นเกมออนไลน์  เป็นต้น

 

“พฤติกรรมผู้สอนออนไลน์ ต้องเท่าทัน เอาใจใส่ เรียนรู้มากขึ้น อำนวยความสะดวกนักศึกษาอย่างเต็มที่ คือผู้สอนต้องเป็นดีเจเปิดเพลง  เป็นโปรแกรมเมอร์  ต้องเต้น  ต้องบรรยาย เล่นเกมแจกของรางวัลจูงใจ       เตรียมบทเรียน เตรียมเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ต้องสร้างสรรค์กิจกรรม การบรรยายเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลือก็นำเอาความรู้แทรกในกิจกรรม

KMITL Business School

ในขณะที่การเรียนปกติแบบเดิมใช้เวลา 3 ชั่วโมง บทบาทของครูจำเป็นต้องบริการสังคม ต้องสร้างคนของสังคม ชุมชน มหาวิทยาลัยต้องทุ่มเททรัพยากรในทุกมิติ ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการวางแผน การทำงานเป็นทีม”

 

KMITL Business School มีนักศึกษาจากทุกประเทศในอาเซียน และประเทศต่างๆ จากทั่วโลก  เช่น ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ปากีสถาน  บรูไน  ออสเตรีย ออสเตรเลีย  เป็นต้น   ทำให้เป็นองค์กรก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล (International Outlook)   มีความเป็นนานาชาติในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอาคาร สถานที่  คณาจารย์ บุคลากร สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

 

โดย KMITL Business School ได้เข้าเป็นสมาชิกของ  AACSB มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว และจากนี้ไปอีก 3 ปี  เราต้องพัฒนาและยกระดับ  องค์กรเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่  AACSB กำหนด เช่น การทำหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญา ตรี โท เอก  ผู้สอนชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ทีมสนับสนุนต้องสื่อสารเป็นภาษานานาชาติได้ อาคาร สถานที่ ต้องมีความเป็นสากล

 

KMITL Business School อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้เป็นมาตรฐานสากล (World Class) โดยทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท   ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  และมีห้อง Hall of Frame  ห้องสร้างผู้ประกอบการ ห้องตลาดหลักทรัพย์   ห้องเรียนภาษา   ห้องประชุมวิชาการ  ห้องวิจัยทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   Co-working Space   Smart Class Room 

KMITL Business School

ด้านการสร้างสรรค์ หลักสูตร ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 นี้  KMITL Business School จะมีหลักสูตร MBA Inter Full Online Program  ที่เป็นหลักสุูตร MBA Fully Online แห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงหลักสูตร 4+1 ที่ได้นำแนวคิดการนำความรู้ด้านธุรกิจมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  จนเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น

 

ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาปริญญาโท ในขณะเรียนปริญญาตรีควบคู่กันไป โดยเก็บรายวิชาแบบ Credit Bank Project  ทั้งนี้หลักสูตรอื่นๆ ยังประกอบด้วยหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรDegree  (ปริญญาตรี โท เอก)  หลักสูตร Non Degree (Reskill-Upskill and Credit Bank)  และมีทั้งการเรียนแบบปกติ (Face to Face) และการเรียนแบบออนไลน์

 

หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติมีทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 หลักสูตร 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 3.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) 

 

บัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                 2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (MBA Inter Fully Online)  3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)  4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

 

นอกจากนี้ KBS KMITL Business School ยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรม Reskill-Upskill    หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course Training)   หลักสูตรสะสมเครดิต(Credit Bank)   หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ   หลักสูตรนักบริหารคิงบริดจ์ระดับสูง หลักสูตร Postdoctoral ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร มีบริการทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และยังให้บริการสังคม ชุมชน โดยมีศูนย์บริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ เปิดบริการวิชาการ วิจัย ฝึกอบรมอีกด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง