ประกันสังคม : นายจ้างต้องรู้ แจ้งเข้า-ออก"ผู้ประกันตน" ไม่ปฏิบัติมีความผิด

16 พ.ย. 2564 เวลา 3:55 น. 156

ประกันสังคม แจ้งเตือนหน้าที่ "นายจ้าง" ต้องแจ้งเข้า-แจ้งออก-จ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ไม่ปฏิบัติเคร่งครัด มีความผิดตามกฏหมาย

 

สำนักงานประกันสังคม แจ้งข้อปฏิบัติ "นายจ้าง"จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียน และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ดังนี้ 

 

  • นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1️คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการจ้างงาน
  • กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน  นายจ้างก็มีหน้าที่ต้องแจ้งการออกจากงานพร้อมระบุสาเหตุการออกจากงาน โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ภายใน 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ลูกจ้างลาออก
  • กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้าง นายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีนายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าช้า เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน นับจากวันที่ครบกำหนด เช่น ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบและนำส่งประกันสังคม ภายในวันที่ 15 เมษายน แต่นายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ในวันที่ 30 เมษายน ดังนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 เป็นเวลา 15 วัน (ครึ่งเดือน)
  • กรณีนายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบถ้วน จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินสมทบที่จ่ายขาด

ทั้งนี้ นายจ้างสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ e-service ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

  • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
  • นายจ้างทำการลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต มีอีเมล์ตอบกลับให้พิมพ์แบบ สปส.1-05
  • นำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติ USER PASSWORD ให้แก่นายจ้าง โดยจะตอบกลับทางอีเมล์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง