เช็คด่วน!กลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยางวดเดือนพ.ย.วันนี้

09 พ.ย. 2564 | 23:06 น.

10 พ.ย.กลุ่มเปราะบางเช็คเงินในบัญชีได้เลย วันนี้พร้อมโอนทั้งเงินอุดหนุนบุตร , เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยผู้พิการ ตรวจสอบยอดเงินที่จะได้รับ พร้อมช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับเงินเยียวยารายใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็กได้รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาท ,ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน  600 -1,000 บาทและผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการจำนวน 800 บาท และ 1,000 บาท โดยกลุ่มเปราะบางสามารถตรวจสอบยอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้

 

สำหรับรายละเอียดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง แบ่งได้ดังนี้ 
 

เด็กได้รับเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท 

 • เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท

ผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

 

ผู้พิการจะได้เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท (อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท)

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
   

ส่วนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

1.การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ 

 • กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

2.การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ 

 • กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

 

3.การลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ (ต้องมีบัตรผู้พิการ)สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ 

 • กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สำนักงานเขต 
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ในบัตรประชาชน

 

ในกรณีที่ผู้พิการยังไม่มีบัตรผู้พิการ สามารถทำบัตรได้ที่ 


สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • สถาบันราชานุกูล
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 • ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

ต่างจังหวัด 

 • ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัด

 


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยาช่วยเหลือสำหรับกลุ่มเปราะบาง สามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ 


ส่วนภูมิภาค 

 • ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

 

กรุงเทพฯ

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
   

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9
   

สิทธิจากเบี้ยความพิการ

 • ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
   

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง