svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คที่นี่!กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม เตรียมรับเงินเยียวยา 10 พ.ย.นี้

09 พฤศจิกายน 2564

รอรับได้เลย!กลุ่มเปราะบาง "เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ" เตรียมรับเงินเยียวยา"เงินอุดหนุนบุตร ,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ"งวดประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ปฏิทินการจ่ายเงิน พร้อมช่องทางติดต่อสอบถามทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มเปราะบางที่ประกอบไปด้วย "เด็กเล็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ" เตรียมรับเงินเยียวยาช่วยเหลืองวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาท,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 600 -1,000 บาท และ เบี้ยความพิการจำนวน 800 บาท และ 1,000 บาท เข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ 

 

ทั้งนี้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบละเอียด มีดังนี้ 

 • เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท สำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)  
 • เบี้ยความพิการ จะมอบให้ผู้พิการเดือนละ 800 บาท สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้
 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

อนึ่งปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่มมีดังนี้ 


1.ปฏิทินการเบิกจ่าย"เงินอุดหนุนบุตร" หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565  

 • ต.ค.    วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 • พ.ย.    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 • ธ.ค.    วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 • ม.ค.    วันที่ 8 มกราคม 2564
 • ก.พ.    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • มี.ค.    วันที่ 10 มีนาคม 2564
 • เม.ย.   วันที่ 9 เมษายน  2564
 • พ.ค.    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • มิ.ย.    วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • ก.ค.    วันที่ 9 กรกฎาคม  2564
 • ส.ค.    วันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • ก.ย.    วันที่ 10 กันยายน 2564 

 

การเบิกจ่าย"เงินอุดหนุนบุตร" หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565

 

2.ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ มีรอบปฏิทินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดังนี้

 • ต.ค.    วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 • พ.ย.    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 • ธ.ค.    วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 • ม.ค.    วันที่ 8 มกราคม 2564
 • ก.พ.    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • มี.ค.    วันที่ 10 มีนาคม 2564
 • เม.ย.   วันที่ 9 เมษายน  2564
 • พ.ค.    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • มิ.ย.    วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • ก.ค.    วันที่ 9 กรกฎาคม  2564
 • ส.ค.    วันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • ก.ย.    วันที่ 10 กันยายน 2564 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยาช่วยเหลือสำหรับกลุ่มเปราะบาง สามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ 


ส่วนภูมิภาค 

 • ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ


สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

 

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9

 

สิทธิจากเบี้ยความพิการ

 • ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

 

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง