svasdssvasds

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ปี 64 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 พ.ย. 2564 เวลา 3:15 น. 67

"บีทีเอส กรุ๊ปฯ" ปลื้ม หลังได้รับคะแนน CG ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เผยเจตนารมณ์บริษัทเติบโต สวนกระแสสถานการณ์โควิด-วิกกฤตเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียนปี 2564 จำนวน 716 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ปี 64 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับรางวัลและการยอมรับในประเด็นด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากเรื่องการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน แม้จะอยู่ในช่วงเวลาและสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แท็กที่เกี่ยวข้อง